maj77

O stowarzyszeniu

Celem statutowym Stowarzyszenia Maj 77 jest promowanie idei demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych.

Stowarzyszenie stawia sobie również za zadanie budowanie wśród młodych ludzi świadomości historycznej i tym samym upamiętnienie polskiej historii, działalności opozycyjnej, z względnieniem niezależnej opozycji, w tym działalności Studenckich Komitetów Solidarności.

Stowarzyszenie Maj 77 realizuje swoje cele poprzez organizacje spotkań, konferencji, pokazów filmowych oraz uczestniczy w debatach z udziałem młodzieży. Wspomaga także instytucje i organizacje poprzez działalność informacyjną i edukacyjną. Gromadzi dane i dokumenty dotyczące opozycji demokratycznej, niezależnego ruchu studenckiego.

Stowarzyszenie Maj 77 prowadzi stronę internetową stanowiącą portal informacyjny na temat działalności Stowarzyszenia Maj 77, służący propagowaniu wiedzy o działalności Studenckiego Komitetu Solidarności. Strona ta stanowi też archiwum materiałów poświęconych powstaniu i losów SKS.

W maju 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia Maj 77 (jako sukcesor) odebrał odznaczenie Prezydenta Miasta Krakowa ‚Honoris Gratia’ przyznane Studenckiemu Komitetowi Solidarności.

Geneza powstania

W roku 1977, w nocy z 6 na 7 maja, poniósł śmierć Stanisław Pyjas. Kilka dni póżniej miały miejsce Czarne Juwenalia, a pod murami Wawelu proklamowany został Studencki Komitet Solidarności. Był to początek niezależnej od władz organizacji studenckiej. Po czterech latach powstanie NZS, współtworzony przez członków SKS-u.

Choć od tamtych wydarzeń minęło 25 lat, okoliczności śmierci Staszka Pyjasa nie zostały do dziś wyjaśnione. Wiadomo tylko, że anonimy nawołujące do rozprawienia się z nim pisane były przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a dwóch oficerów SB skazano niedawno za gmatwanie śledztwa.

Wydarzenia maja 77 wstrząsnęły polską opinią publiczną. Reakcja na śmierć Pyjasa pokazała, jak potężnym instrumentem walki o demokrację jest ludzka solidarność. Trzy lata póżniej strajk w Stoczni Gdańskiej otworzy Polsce i połowie Europy drogę do wolności. Krakowscy studenci mieli w tym swój udział.

Rzecznicy i sympatycy SKS-u powołali w 2002 roku do życia Stowarzyszenie Maj 77.

Bogusław Sonik – przewodniczący Stowarzyszenia Maj 77

Statut

Statut stowarzyszenia z siedzibą w Krakowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie MAJ 77 zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedziba mieści się w Krakowie.
2. Dla realizacji celów statutowych – zgodnie z przepisami prawa – Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Dbałość o przekazywanie prawdy o czasach PRL ze szczególnym uwzględnieniem niezależnej opozycji w tym działalność Studenckich Komitetów Solidarności.
2. Promowanie idei demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich.
3. Wspieranie inicjatyw, w tym także kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, służących realizacji celów wynikających z ust 1 i 2.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej i publikowanie oświadczeń.
3. Wspomaganie instytucji i organizacji poprzez działalność informacyjną i edukacyjną .
4. Gromadzenie danych i dokumentów dotyczących opozycji demokratycznej, niezależnego ruchu studenckiego, w szczególności Studenckich Komitetów Solidarności.
5. Wspieranie swoich członków poprzez udzielanie im wszechstronnej pomocy.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. W szczególności Stowarzyszenie zrzesza założycieli Studenckich Komitetów Solidarności, rzeczników, działaczy, współpracowników, sympatyków oraz osoby podzielające wartości jakie legły u podstaw założenia Studenckich Komitetów Solidarności.
3. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba, która współpracowała ze Służbami Bezpieczeństwa PRL.
4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków założycieli,
2) członków zwyczajnych,
3) członków wspierających.

§ 10.

1. Tytuł członków założycieli noszą członkowie, którzy złożyli podpisy na akcie inicjującym utworzenie Stowarzyszenia, posiadają oni wszelkie prawa członków zwyczajnych.
2. Każdy członek założyciel, w przypadku rezygnacji lub ustania członkostwa może zaproponować pisemnie kandydata na swoje miejsce. O przyjęciu kandydatury decydują pozostali członkowie założyciele.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia niezbędna jest rekomendacja dwóch członków założycieli.

§ 11.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 10 miesięcy,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia na pisemny umotywowany wniosek 10 członków Stowarzyszenia

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c i d orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 14.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,

§ 15.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
3.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

§ 16.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 października.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Walne Zebranie po upływie 30 minut od pierwszego terminu na który zostało zwołane, w drugim terminie ma prawo podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżenie § 28 pkt 1..
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) 2/3 członków Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Powołanie i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym i wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalenie statutu i jego zmian,
b) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
c) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia
d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, w tym prezesa
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) uchwalanie ogólnego programu działalności Stowarzyszenia
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

Zarząd

§ 20.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
3. Zarząd reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wiceprezes. Odbywają się one w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 21.

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu przez co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie w tym Prezesa,
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 25.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze. oraz inne składniki majątkowe.

§ 26.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
d) ofiarność publiczna,
e) dotacje.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27.

1. Dla ważności oświadczeń woli składanych osobom trzecim, w szczególności w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa .

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Dorobek dokumentacyjny przekazany jest na rzecz Biblioteki Jagiellońskiej.

§ 29.

W sprawach nie regulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Lista członków

Członkowie Stowarzyszenia maj77:

Członkowie Stowarzyszenia maj77:

 1. Aleksandra Bek
 2. Bogusław Bek
 3. Wiesław Bek
 4. Wojciech Borowski
 5. Jerzy Budyń
 6. Mirosław Chojecki
 7. Krystyna Czerni
 8. Krzysztof Dawidowicz
 9. Jolanta Drużyńska
 10. Lech Dziewulski
 11. Zdzisław Jurkowski
 12. Adam Jastrzębski
 13. Michael A. Kaminski
 14. Elżbieta Kensy
 15. Bogdan Klich
 16. Małgorzata Kotarba
 17. Janusz Majcherek
 18. Jakub Meissner
 19. Ryszard Majdzik
 20. Tomasz Mianowicz
 21. Andrzej Mietkowski
 22. Wojciech Modelski
 23. Andrzej Murawski
 24. Wojciech Oracz
 25. Ziemowit Pochitonow
 26. Jan Polkowski
 27. Kinga Potocka
 28. Tomasz Schoen
 29. Wojciech Sikora
 30. Danuta Skóra
 31. Zbigniew Skóra
 32. Liliana Sonik
 33. Bogusław Sonik
 34. Andrzej Śniadowski
 35. Iwona Wildstein
 36. Bronisław Wildstein
 37. Andrzej Włoszczyk
 38. Ewa Zając-Goleń
 39. Ks. Tadeusz Zaleski
 40. Józef Zając
 41. Danuta Zedanja
 42. Barbara Garsztka
 43. Jacek Zakrzewski

Formularz zgłoszeniowy

Dla uproszczenia procedury przyjmowania członków
stowarzyszenia prosimy o:

Zaznajomienie się z treścią statutu stowarzyszenia
Wydrukowanie formularza
Złożenie podpisu i przesłanie wypełnionego formularza na adres stowarzyszenia (strona kontakt). Nie jest konieczne potwierdzenie – rekomendacja dwóch członków zwyczajnych. Zostanie to uczynione przez członków przyjmujących formularz.
Mile widziane są systematyczne składki członkowskie na poziomie minimum 5 PLN miesięcznie !!!

Imię, nazwisko ______________________

Adres _______________________________

Telefon _____________________________

E-mail ______________________________

Ja niżej podpisany/a świadomy celów działalności Stowarzyszenia maj77 deklaruję niniejszym chęć przystąpienia do tego stowarzyszenia w charakterze Członka Zwyczajnego.

Oświadczam, iż znana jest mi treść statutu Stowarzyszenia maj77, a w szczególności wymagania związane z uzyskaniem statusu członka tego stowarzyszenia określone w pkt. 3, § 8 statutu.

Zobowiązuje się, z chwilą przyjęcia mnie na członka stowarzyszenia do ponoszenia wszelkich obowiązków wynikających ze statutu Stowarzyszenia maj77.

Deklaracja niniejsza stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie przyjęcia mnie na członka Stowarzyszenia maj77.

Data Podpis

________________________

Rekomendacja.
Podpisy dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia:

1. Imię, nazwisko Podpis

________________________

2. Imię, nazwisko Podpis

________________________

Pobierz formularz w wersji DOC