użyteczne

 Krzyż Wolności i Solidarności

 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej może wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem o odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności z własnej inicjatywy lub z inicjatywy organizacji społecznych i zawodowych.

Warunkiem wszczęcia postępowania w tej sprawie jest uzyskanie pisemnej zgody na przedstawienie wniosku o odznaczenie, co jest równoznaczne z akceptacją procedury sprawdzeniowej prowadzonej m.in. w oparciu o zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Ma to na celu ustalenie, czy nie zachodzą przesłanki negatywne, wymienione w artykule 15 a ust. 3 ustawy o orderach i odznaczeniach, które uniemożliwiają nadanie odznaczenia.

Wszczęcie procedury odznaczeniowej następuje w momencie złożenia w Instytucie Pamięci Narodowej prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności, których wzory określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 584).

W myśl obowiązujących procedur każdorazowo kieruje się do Krajowego Rejestru Karnego zapytanie o karalność (art. 31 a Ustawy).
W przypadku cudzoziemców i osób stale zamieszkałych za granicą wniosek przesyłany jest ponadto do kontrasygnaty Ministrowi Spraw Zagranicznych (art. 31 ustawy…).

 

Wnioski dostępne pod linkiem: https://ipn.gov.pl/kwi/wnioski-o-nadanie-krzyz/2,Wnioski-o-nadanie-Krzyza-Wolnosci.html

Uprawnienia działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Wniosek należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z przyczyn politycznych,

2. decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy, albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności,

3. dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub okoliczność podlegania represjom z przyczyn politycznych (np. dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, pisemne oświadczenia świadków),

4. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu.

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22-661-81-29, 22-661-87-06
fax: 22-661-90-73
e-mail: info@kombatanci.gov.pl
Wnioski dostępne pod linkiem: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/uzyskiwanie-uprawnień/77-uzyskiwanie-uprawnień-działacza-opozycji-antykomunistycznej-lub-osoby-represjonowanej-z-powodów-politycznych.html