SKS-y i inne ruchy opozycyjne

SKS i inne ruchy opozycyjne

Powstał 15 maja 1977 roku w Krakowie. Bezpośrednią przyczyną była tragiczna śmierć, w niewyjaśnionych okolicznościach, studenta filologii polskiej i filozofii UJ Stanisława Pyjasa. Celem utworzenia komitetu było zainicjowanie prac nad utworzeniem autentycznej i niezależnej organizacji studenckiej.

Powołanie SKS’u

Kraków, 15.05.1977
STUDENCKI KOMITET SOLIDARNOŚCI
w Krakowie

OŚWIADCZENIE

7 maja br. zginął śmiercią tragiczną w niewyjaśnionych okolicznościach nasz Kolega, student filologii polskiej oraz filozofii UJ Staszek Pyjas. Zmarły był człowiekiem o niezależnych nonkonformistycznych poglądach. W ostatnim okresie życia czynnie współpracował z Komitetem Obrony Robotników.

Śmierć ta głęboko wstrząsnęła opinią środowiska akedemickiego nie tylko Krakowa, ale całego kraju. Spowodowała także oficjalny protest KOR-u, wyrażony w „Oświadczeniu „ z dnia 9 maja.

W odpowiedzi na wstrząsający fakt zabójstwa zrodziła się wśród studentów krakowskich spontaniczna inicjatywa zbojkotowania imprez juwenaliowych. Żałoba studentów i mieszkańców Krakowa była wielokrotnie naruszana przez funkcjonariuszy SB i SZSP. Między innymi zatrzymano i aresztowano wielu naszych kolegów biorących udział w żałobie, a nawet wielokrotnie dopuszczano się profanacji miejsc żałoby. Tym samym SZSP straciło ostatecznie moralne prawo do reprezentowania środowiska studenckiego.

Dlatego z dniem 15 maja br. powołaliśmy Studencki Komitet Solidarności dla zainicjowania prac nad utworzeniem autentycznej i niezależnej organizacji studenckiej. Studencki Komitet Solidarności oświadcza:

„Okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa wymagają publicznego wyjaśnienia przez kompetentne organy władzy i pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej winnych zbrodni bez względu na to, jakie zajmują stanowisko”.

Studencki Komitet Solidarności żąda ujawnienia i ukarania sprawców i profanacji żałoby po Staszku.

Studencki Komitet Solidarności apeluje do wszystkich o poparcie i informacje na temat represji godzących w uczestników żałoby. Oświadczamy, że będziemy organizować samoobronę przed represjami. Studencki Komitet Solidarności solidaryzuje się z Komitetem Obrony Robotników.

Członkowie Komitetu upoważniają następujące osoby do reprezentowania stanowiska SKS:

  1. Andrzej Balcerek, Kraków ul. Kwiatów Polskich 13
  2. Bogusław Sonik, Kraków ul. Floriańska 43/3a
  3. Bronisław Wildstein, Kraków ul. Chocimska 3/3,
  4. Elżbieta Majewska, Kraków
  5. Joanna Barczyk, Kraków ul. Reymonta 75 DS 7 p.105
  6. Józef Ruszar, Kraków ul. Tarnowskiego 8/1
  7. Lesław Maleszka, Kraków ul. Bławatkowa 6a (jak się poźniej okazało – TW Służb Bezpieczeństwa)
  8. Liliana Batko, Kraków ul. Grodzka 27/5
  9. Małgorzata Gątkiewicz, Kraków ul. Podmiejska 22
  10. Wiesław Bek, Kraków Al. 3-go Maja DS. „Żaczek” p. 688

 

Zdjęcia operacyjne SB – członkowie SKS – plik PDF

Deklaracja ideowa

Kraków, 17.05.1977
STUDENCKI KOMITET SOLIDARNOŚCI

DEKLARACJA

Dnia 15.05. br. w Krakowie po zakończeniu żałobnego pochodu ku pamięci naszego kolegi, tragicznie zmarłego Staszka Pyjasa, zostało ogłoszone publicznie oświadczenie o powołaniu Studenckiego Komitetu Solidarności. Następnego dnia rzecznicy reprezentujący Studencki Komitet Solidarności, poinformowali specjalnym listem Marszałka Sejmu p. Stanisława Gucwę o powstaniu Komitetu.

Przypominamy, że bezpośrednią przyczyną zainicjowania prac Komitetu była postawa władz miejskich i studenckich, które nie tylko zignorowały wszystkie głosy, domagające się szacunku dla ogłoszonej żałoby, lecz również zastosowały szereg represji wobec tych, którzy wzięli udział w akcji bojkotu Juwenaliów.

Studencki Komitet Solidarności jest akcją wszystkich ludzi dobrej woli ze środowiska akademickiego, którzy gotowi są zadeklarować swą pomoc dla osób dotkniętych represjami ze strony władz za odwagę manifestowania własnych, niezależnych przekonań. Formy pomocy uzależnione będą od konkretnych sytuacji i obejmować będą akcję informacyjną, prawną, jak również – w uzasadnionych przpadkach – finansową. Akcja nasza ma charakter jawny i w pełni otwarty, opiera się na dobrowolnym współuczestnictwie członków, którzy zgłosili akces do współpracy. Dodatkowo Studencki Komitet Solidarności upoważnił dziesięciu przedstawicieli do reprezentowania go w życiu uczelni.

Studencki Komitet Solidarności uważa, że istniejąca dotychczas jedyna oficjalna organizacja, jaką jest Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, nie reprezentuje rzeczywistych interesów studenckich ze względu na swą centralistyczną strukturę, prowadzącą do wytworzenia się elity zarządzajacej, korzystającej z rozległych przywilejów i z uwagi na daleko idące uzależnienie tej elity od władz administracyjnych uczelni. Praktyka dowodzi, że niejednokrotnie kierownictwo SZSP zajmuje stanowisko sprzeczne z interesami ogółu studentów, zaś wystąpienia w trakcie krakowskich Juwenaliów 12-15 maja br. były tego najbardziej jaskrawym przykładem. Dlatego zaistniała konieczność zainicjowania prac, które doprowadzą do utworzenia niezależnej organizacji studenckiej.

Studencki Komitet Solidarności przyłącza się do wszystkich inicjatyw społecznych, których celem jest samoobrona ludzi przed szykanami, grążącymi ich wolności i godności. Udzielamy szerokiego poparcia moralnego Komitetowi Obrony Robotników – ofiar represji w związku z wydarzeniami 25.06.1976.

Akcja nasza jest otwarta dla wszystkich studentów, bez względu na ich światopogląd i zajmowane stanowisko polityczne. Niezależna działalność komitetu opiera się jedynie na głębokim przekonaniu, że istnieje konieczność stałej troski o przestrzeganie praw warunkujących autentyczny i twórczy rozwój jednostki ludzkiej.

Studencki Komitet Solidarności zwraca się z apelem do wszystkich o ujawnianie przypadków stosowania represji i o współudział w pomocy dla pokrzywdzonych. Jest to moralnym prawem i obowiązkiem każdego z nas.

Rzecznicy SKS’u

Osoby, które jawnie prowadziły w latach 1977 – 1980 działalność w środowisku studenckim w Krakowie. Będąc sygnatariuszami oświadczeń, protestów, pism, komunikatów – brały na siebie ciężar represji. Odpowiedzialne za zorganizowanie niezależnych struktur środowiska studenckiego. Obrońcy swobód obywatelskich, wolności słowa i zdrowego rozsądku.

I skład: maj 1977

Lp Imię i nazwisko Kierunek studiów
1 Balcerek Andrzej UJ polonistyka
2 Barczyk Joanna ASP
3 Batko Liliana UJ polonistyka
4 Wiesław Bek
5 Gątkiewicz Małgorzata UJ psychologia
6 Majewska Elżbieta UJ polonistyka
7 Maleszka Lesław(TW Ketman, Retourn, Zbyszek) UJ Polonistyka
8 Ruszar Józef UJ polonistyka
9 Sonik Bogusław UJ prawo
10 Wildstein Bronisław UJ polonistyka

II Skład październik 1977

Lp Imie nazwisko Kierunek studiów
1 Barczyk Joanna – ASP
2 Batko Liliana UJ polonistyka
3 Bogdan Bek UJ polonistyka
4 Dylewski Szymon PK architektura
5 Kensy Tadeusz UJ prawo
6 Krajewska Anna UJ etnografia
7 Pochitonow Ziemowit Akademia Rolnicza
8 Kulik Ewa UJ filologia angielska
9 Wildstein Bronisław UJ polonistyka

III Skład

Lp Imie i nazwisko Kierunek studiów
1 Barczyk Joanna
2 Batko Liliana UJ polonistyka
3 Bogdan Bek
4 Józef Baran Akademia Ekonomiczna
5 Kensy Tadeusz UJ prawo
6 Krajewska Anna UJ etnografia
7 Pochitonow Ziemowit AR
8 Kulik Ewa UJ filologia angielska
9 Wildstein Bronisław UJ polonistyka

IV skład 10.10.1978 rok

Lp. Imie i nazwisko Kierunek studiów
1 Krawczyk Elżbieta Akademia medyczna
2 Bogdan Bek Polonistyka UJ
3 Krajewska Anna UJ etnografia
4 Pochitonow Ziemowit AR
5 Kulik Ewa UJ filologia angielska
6 Martini Dorota ASP
7 Pawełczyk Jerzy UL polonistyka
8 Wildstein Bronisław UJ polonistyka

V Skład 27.10 1978

Lp Imie i nazwisko Kierunek studiów
1 Krawczyk Elżbieta Akademia medyczna
2 Bogdan Bek Polonistyka UJ
3 Krajewska Anna UJ etnografia
4 Kulik Ewa UJ filologia angielska
5 Martini Dorota ASP
6 Pawełczyk Jerzy UL polonistyka
7 Wildstein Bronisław UJ polonistyka
8 Janusz Szczepański
9 Róża Woźniakowska UJ filologia angielska

VI skład listopad 1979

Lp Imie i nazwisko Kierunek studiów
1 Bratuszewski Waldemar UJ archeologia
2 Małkiewicz Grzegorz UJ filozofia
3 Krajewska Anna UJ etnografia
4 Kulik Ewa UJ filologia angielska
5 Martini Dorota ASP
6 Mietkowski Andrzej UJ astronomia
7 Widłak Wojciech UJ archeologia
8 Zadencki Jarosław UJ filozofia

Lista NIEKOMPLETNA działaczy i sympatyków SKS -uwg książki „Opozycja Małopolska”

1 Małgorzata Wojtasik
2 Danuta Sotwin (Skóra)
3 Zbigniew Skóra
4 Wiesia Sotwin
5 Renata Murawska
6 Ewa Zając
7 Anna Mietkowska – Podgórska
8 Tomasz Schoen
9 Joanna Burhardt
10 Łukasz Świerz
11 Janusz Pierzchała
12 Wojciech Oracz
13 Jan Franczyk
14 Ewa Zalewska
15 Ryszard Terlecki
16 Zdobek Milewski
17 Janusz Gwoździowski
18 Iwona Galińska
19 Wojtek Modelski
20 Leszek Modelski
21 Bogdan Klich
22 Zbigniew Jankowski
23 Mariusz Roeffler
24 Marek Płaszewski
25 Jacek Nowaczek
26 Jacek Skrobotowicz
27 Jerzy Godek,
28 Janusz Jarosz
29 Marek Rospond
30 Jakub Meissner,
31 Ela Kęsy
32 Agnieszka Gramatyka
33 Magda Gramatyka
34 Jacek Rakowiecki
35 Robert Kaczmarek
36 Paweł Witkowski
37 Wojtek Oracz
38 Bożena Pałka – Koruba
39 Kazimierz Koruba
40 Andrzej Murawski
41

42

Jola Sonik – Basista

Tomasz Schoen

ZMARLI:
Wojtek Solak ++
Beata Pawlak ++
Anna Szwed ++
Elżbieta Meissner ++

Bibliografia

„25. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa i 25 ” lecie powstania Studenckiego Komitetu Solidarności”; wyd. Stowarzyszenie Maj77, Kraków 2002.

„Czy ktoś przebije ten mur” – Sprawa Stanisława Pyjasa” ” wyd. Fundacja Czynu Niepodległościowego, Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Festiwalowe Kraków 200, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.

„Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980″ ” Fundacja Czynu niepodległościowego, Kraków 2003.

„Po prostu Ketman”, Wyboru dokonała Marzanna Stychlerz-Kłucińska, „Tygodnik Solidarność”, nr 47, 2001, s. 5.

(m.k.), „Między bohaterstwem a przyzwoitością. W 25. rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa”; „Gazeta Krakowska”, 13 V 2002.

(majer), „Wołanie o sprawiedliwość. 25 rocznica śmierci Stanisław Pyjasa”; „Dziennik Polski”, nr 106, 8 V 2002.

Borek Elżbieta, „Chłopak z chlebakiem na ramieniu. Tajemnica śmierci Stanisława Pyjasa”; „Dziennik Polski”, nr 192, 20 VIII 1990.

Borek Elżbieta, „Prokuratura nie widzi związku”; [Śmierć S. Pyjasa]. „Dziennik Polski”, nr 194, 22 VIII 1990.

Borek Elżbieta, „Umorzyć śledztwo”; „Dziennik Polski”, nr 195, 23 VIII 1990.

Brodacki Krystian, „List otwarty do Juliusza Rawicza, zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej”; [dot. M. Maleszka, Byłem Ketmanem], „Tygodnik Solidarność”, nr 47, 2001, s. 4.

Dorejko A., „Sprawy Pyjasa ciąg dalszy”, „Antena”, nr 7, 10-16 II 1995.

Duliński K., „Śledztwo od początku”; [Zabójstwo S. Pyjasa], „Prawo i Życie”, nr 1, 10 I 1998.

Gadowski Witold, „Długi cień bezpieki; Do dziś nie wiemy kto kierował zabójstwem krakowskiego studenta Stanisława Pyjasa”, „Gazeta Polska”, 14 XI 2001, s. 6, 8.

Gadowski Witold, „Morderców było kilku. Prawda o śmierci Stanisława Pyjasa”; „Gazeta Polska”, nr 29, 21 VII 1999.

Gadowski Witold, „Mordercy zostawiają ślad”; „Gazeta Polska”, nr 46, 18 XI 1998.

Głębocki Henryk, „Działalność Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie 1977-1980”; „Więź”, R. 37: 1994, nr 6, s. 115-138.

Głębocki Henryk, „Sprawa Stanisława Pyjasa. Ketman, Zbyszek i inni”; „Arcana”, Nr 42: 2001 s. 65-71. (recenzja pracy Czy ktoś przebije ten mur”).

Głębocki Henryk, „Studencki Komitet Solidarności w Krakowie 1977-1980”; „Więź”, R. 35: 1992, nr 5, s. 125-141.

Głębocki Henryk, „Studencki Komitet Solidarności w Krakowie 1977-1980. Zarys działalności”; Warszawa 1994 Wyd. PiT 8° ss. 270. Krajowa Komisja Koordynacyjna NZS.

Graczyk Roman, „Drażnili zwykłych ludzi. Studencki Komitet Solidarności. 25 lat temu i teraz”; „Gazeta Wyborcza”, 11-12 V 2002, s. 11.

J. SAD., „Powinność pamięci. W 25-lecie śmierci Stanisława Pyjasa i powstania SKS”; „Rzeczpospolita”, nr 110, 13 V 2002. A4.

J.S., Bronisław Wildstein. „Myśl Polska”, nr 41 (1317), 12 X 1997, s. 2.

Janowska Katarzyna, „Klan SKS”, „Polityka”, nr 22 (2091), 31 V 1997, s. 30, 32.

K. W., „Jak bezpieka złamała Maleszkę. List otwarty”; „Dziennik Polski”, nr 266, 14 XI 2001.

Kęskrawiec Marek, „Wciąż zgłaszają się esbecy z ciekawymi informacjami”; „Czas Krakowski”, nr 29, 3 II 1995.

Korwin-Mikke Janusz, „List otwarty do Adama Michnika, Naczelnego Redaktora Gazety Wyborczej”, w sprawie p. Lesława Maleszki. „Dziennik Polski”, nr 266, 14 XI 2001, s. 14.

Kwaśniewski Maciej, „Agenci biegli z tyłu. 25 lat temu zginął Stanisław Pyjas”; „Gazeta Krakowska”, 11-12 V 2002, s. 9.

Lasota Marek, „Recenzja: Sprawa Pyjasa. Czy ktoś przebije ten mur””; „Gość Niedzielny”, 12 V 2002, s. 11.

Lityński Jan, „Z czego będą nas rozliczać. Polemika wokół tekstu R. Graczyka o SKS-ie”; „Gazeta Wyborcza”, 24 V 2002; Replika Blumsztajn Sewryn, W odpowiedzi Janowi Lityńskiemu, tamże.

Łątka J. „Sprawa Stanisława Pyjasa”, „Student”, nr 11/12, 7-20 V 1981.

Łątka J. „Sprawa Staszka”, Kraków 1981 (broszura).

Maleszka Lesław, „Byłem Ketmanem”; „Gazeta Wyborcza”, 13 XI 2001, s. 15-17.

Małachowski A. „Jak zginął Stanisław Pyjas”, „Solidarność Jastrzębie”, nr 6, 14 VI 1981.

Morawski Jerzy, „Zabili go nasi ludzie [S. Pyjasa]”, „Życie Warszawy”, 28-29 I 1995.

Pagacz Stanisław, „Jak zginął Stanisław Pyjas””; „Więź”, R. 35: 1992, nr 10, s. 163-164.

Ruszar Józef Maria, „Bunt w imperium fikcji. 25 lat temu powstał Studencki Komitet Solidarności”; „Rzeczpospolita”, nr 115, 18-19 V 2002.

Sadecki Jerzy, „Czarny marsz” [V 1977], „Rzeczypospolita”, nr 105, 7 V 1997.

Sonik Bogusław, „Prawda nas wyzwoli. Jeszcze raz o sprawie Leszka Maleszki”; „Dziennik Polski”, 22 XI 2001, s. 11.

Sonik Bogusław, „To, czym żyliśmy”; [W:] Solidarność. Kruszenie muru. Kraków 2000, s. 65-76. Polska”, nr 29, 21 VII 1999.

Sonik Bogusław, Stanisław Pyjas. „Wspomnienie”; „Gazeta Wyborcza”, 9 V 2002

Starzak Grażyna, „Bezprawie dla dobra służby”; „Dziennik Polski”, nr 92, 19 IV 1999.

Starzak Grażyna, „Dwaj z firmy”, „Dziennik Polski”, nr 101, 30 IV 1999.

Starzak Grażyna, „Prokurator na tropie morderców. Dla dobra służby”; „Dziennik Polski”, nr 250, 25-26 X 1997.

Starzak Grażyna, „Trzy ogony”; „Dziennik Polski”, nr 261, 6 XI 1998.

Starzak Grażyna, „Trzy wersje [zamordowania S. Pyjasa]”, „Dziennik Polski”. Nr 115, 17 V 1996.

Stawiarski Andrzej, „Cena Wolności”; „Gazeta Wyborcza-Kraków”, 13 V 2002, s. 4; Tamże list Jacka Kuronia, Marsz trwa.

Terlecki Ryszard, „Opozycja demokratyczna w Krakowie w latach 1976-1980”; [W:] Solidarność. Kruszenie muru. Kraków 2000, s. 77-94

Terlecki Ryszard, „Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977-1980”; Kraków-Rzeszów 2000 Instytut Europejskich Studiów Społecznych; Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego 8° ss. 327.

Terlecki Ryszard, „Wydawnictwa niezależne w Krakowie w latach 1976-1980.” [W:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Kraków 1993, s. 23-30.

Tochman Wojciech, „Czekam, nie licząc dni”; „Gazeta Wyborcza”, nr 52, 2-3 III 1991.

Wildstein Bronisław, „Pamięć nie umiera nigdy”; Z Bronisławem Wildsteinem rozmawiają Filip Musiał i Piotr Dardziński. „Gość Niedzielny” Azymut, 12 V 2002.

Wildstein Bronisław, „Stanisław Pyjas”; [W:] Solidarność. Kruszenie muru. Kraków 2000, s. 55-64.

Wildstein Bronisław, Biesy. „Z Bronisławem Wildsteinem b. Działaczem krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności rozmawia Antoni Zambrowski”. „Tygodnik Solidarność”, nr 47, 2001, s. 3.

Własne życie, oprac. Bogdan Rogatko. „Tygodnik Solidarność”, nr 22 (59), 3 XI 1989, s. 19.

Żelazny Marek, „Potrzebna biała księga. Na marginesie rocznicy śmierci Pyjasa”; „Nasz Dziennik”, nr 107, 9 V 2002.

Bibliografia utworzona w ramach obchodów 35 lecia SKS

Studenckie Komitety Solidarności
(Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Poznań)

1976
1. List studentów do Rady Państwa PRL // Kultura. ? 1976, nr 7, s. 120?121

1977
2. Czarna księga cenzury PRL. 1. ? Londyn : Aneks, 1977. ? 247 s. ? 2 ed. 1978
3. Tezy do dyskusji nad niezależnym ruchem studenckim / Ludwik Dorn, Piotr Łukasiewicz, Sergiusz Kawalec // Indeks. ? 1977, nr 1, s. 14?16

1978
4. Co było w maju / L. Dymarski // Kultura. ? 1978, nr 2, s. 40?58
5. Czarna księga cenzury PRL. 2. ? Londyn : Aneks, 1978. ? 272 s.
6. Jak Kraków witał wybór swego Kardynała na Ojca Świętego (16?17 października 1978) / T. Konopka // Spotkania. ? 1978, nr 2, s. 58?73

1979
7. Do młodzieży akademickiej zebranej przed kościołem św. Anny. Warszawa, 3 czerwca 1979 r. / Jan Paweł II // Znak. ? 1979, nr 301/302, s. 648?655
8. Do studentów Krakowa / [Jan Paweł II] // Spotkania. ? 1979, nr 5/6, s. 240 [Dot. wystąpienia Jana Pawła II w sprawie wykładów w duszpasterstwach i słowa na początek roku akademickiego w Krakowie]
9. Do studentów Krakowa / [Jan Paweł II] // Znak. ? 1979, nr 301/302, s. 784?787 [Dot. niewygłoszonego tekstu wystąpienia Jana Pawła II, przygotowanego na spotkanie z młodzieżą na Skałce, w dniu 8 czerwca 1979 r.]
10. Po dwóch latach // Sygnał. ? 1979, nr 8, s. 7?14 [Dot. rozmowy z działaczami SKS]
11. Rozważania o ruchu studenckim / Jacek Kuroń // Indeks. ? 1979, nr 5, s. 2?5

1980
12. Kultura polityczna młodzieży : studium o udziale ruchu młodzieżowego w procesach kształtowania kultury politycznej młodego pokolenia PRL / Krzysztof Janik. ? Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza,1980. ? 179 s.
13. Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej / Lucjan Czubiński. ? Warszawa : Wydawnictwo ?Głos?, 1980. ? 8 k. [Publikacja jest przedrukiem tajnego raportu prokuratora generalnego PRL Lucjana Czubińskiego. Maszyn. powiel.]
14. Wobec Zjednoczenia / K. Bieliński, S. Krajewski // Po prostu bis. ? 1980, nr 1, s. 8?11

1981
15. Czego potrzeba szkołom wyższym / wywiad z S. Amsterdamskim // Tygodnik Solidarność. ? 1981, nr 7, s. 7
16. Czy w ogóle nasza działalność ma jakiś sens? : wywiad z Lilianą Batko-Sonik // Aplauz. ? 1981, nr 3/4, s. 28?34

1982
17. Ruch młodzieżowy w Polsce : zarys historii postępowego nurtu / Bogdan Hillebrandt. ? Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. ? 422 s.

1983
18. Ruch studencki [W:] Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej / Jan Józef Lipski. ? Londyn : Aneks, 1983. ? S. 177?182
19. Wybrane zagadnienia z genezy grup antysocjalistycznych w Polsce w latach 1975?1981 / F. Bielak, H. Kopczyk. ? Warszawa 1983. ? (Akademia Spraw Wewnętrznych. Do użytku wewnętrznego)

1985
20. Ruch młodzieżowy u progu lat osiemdziesiątych / Krzysztof Janik. ? Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. ? 94 s.

1987
21. Traktat o gnidach / Piotr Wierzbicki. ? Wrocław : Oficyna Niepokornych, 1987. ? 91 s. [1. wyd. Chicago : ?Polonia?, 1986]

1989
22. Czarny marsz w Krakowie / (Pik) // Gazeta Wyborcza. ? 1989, nr 7 (16 V), s. 2
23. Jeszcze o krakowskiej ?niepokorności? przed sierpniem 1980 / Irena Bajerowa // Arka. ? 1989, nr 27, s. 160
24. Własne życie / oprac. Bogdan Rogatko // Tygodnik Solidarność. ? 1989, nr 22, s. 19

1990
25. Historia i sentymenty // Gazeta Wyborcza. ? 1990, nr 319 (3 VII), s. 5 [Dot. wystawy o opozycji]
26. Towarzysze zeznają : z tajnych archiwów Komitetu Centralnego : dekada Gierka 1970?1980 w tzw. Komisji Grabskiego / Zbigniew Błażyński. ? Warszawa : Oficyna Wydawnicza ?Rytm?, 1990. ? 254 s.

1991
27. Analiza form i metod działalności SKS w Krakowie. Cz. I // Czas Krakowski. ? 1991, nr 151, s. 7 [dokument SB z 1979 r.]
28. Analiza form i metod działalności SKS w Krakowie. Cz. II // Czas Krakowski. ? 1991, nr 157, s. 7 [dokument SB z 1979 r.]
29. Analiza form i metod działalności SKS w Krakowie. Cz. III // Czas Krakowski. ? 1991, nr 163, s. 7 [dokument SB z 1979 r.]
30. Analiza form i metod działalności SKS w Krakowie. Cz. IV // Czas Krakowski. ? 1991, nr 169, s. 7 [dokument SB z 1979 r.]
31. Analiza form i metod działalności SKS w Krakowie. Cz. V // Czas Krakowski. ? 1991, nr 175, s. 7 [dokument SB z 1979 r.]
32. Czekam, nie licząc dni / Wojciech Tochman // Gazeta Wyborcza. ? 1991, nr 52 (2?3 III), s. 10?11
33. Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce / Jan Drewnowski. ? Lublin : Norbertinum, 1991. ? 214 s.
34. Zbigniew Bujak : przepraszam za ?Solidarność? / Janusz Rolicki. ? Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza ?BGW?, 1991. ? 171 s.

1992
35. Sprawa Pyjasa i powstanie SKS w Krakowie / Henryk Głębocki // Więź. ? 1992, nr 5, s. 125?141 PYJAS
36. Zanim powstała ?Solidarność małopolska? / Ryszard Terlecki // Arka. ? 1992, nr 41, s. 63
Zob. też poz. 235, 240

1993
37. Wydawnictwa niezależne w Krakowie w latach 1976?1980 / Ryszard Terlecki [W:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie : materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku / wstęp Jerzy Wyrozumski. ? Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, 1993. ? S. 23?30

1994
38. Działalność Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie 1977?1980 / Henryk Głębocki // Więź. ? 1994, nr 6, s. 115?138
39. Studencki Komitet Solidarności w Krakowie 1977?1980 : zarys działalności / Henryk Głębocki. ? Warszawa : Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Zrzeszenia Studentów : PiT, 1994. ? 270 s. [Rec. Pyjas i inni / Antoni Dudek // Więź. ? 1995, nr 4, s. 184?186]

1996
40. Agonia systemu : szkice z niedawnej przeszłości / Waldemar Kuczyński. ? Warszawa : Presspublica, 1996. ? 284 s. ? (Biblioteka ?Rzeczpospolitej?)
41. Narodziny NZS / Jacek Czaputowicz // Rzeczpospolita. ? 1996, nr 41 (17 II), s. 3
42. Prezes z Trąbek / Marcin Dominik Zdort // Rzeczpospolita. ? 1996, nr 61 (12 III), s. 4 [Dot. Mariana Piłki, opozycjonisty w czasach PRL-u]

1997
43. Czarny marsz / Jerzy Sadecki // Rzeczypospolita. ? 1997, nr 105 (7V), s. 3 [Dot. manifestacji studentów w Krakowie w 1977 r., po zabójstwie Stanisława Pyjasa]
44. J.S. / Bronisław Wildstein // Myśl Polska. ? 1997, nr 41, s. 2
45. Klan SKS / Katarzyna Janowska // Polityka 1997, nr 22, s. 30, 32
46. Ku chwale ojczyzny / Jarosław Knap // Wprost. ? 1997, nr 45, s. 37
47. Szczecin 1980?1981 : rewolucja ?Solidarności? / Zdzisław Matusewicz. ? Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997. ? 352 s.
Zob. też poz.. 286

1998
48. Kierunek na nękanie : scenki z pracy SB w 1978 r. / Marcin Zaremba // Polityka. ? 1998, nr 26 (27 VI), s. 64?65 [Zawiera tajny dokument z posiedzenia PZPR dotyczący SKS]
49. Oni odmienili Polskę / Lesław Maleszka // Gazeta Wyborcza. ? 1998, nr 56 (7 III), s. 2
50. Prezydium Sejmiku // Gazeta Wyborcza. ? 1998, nr 263 (9 XI), dod. Kraków, s. 1

1999
51. Prawy człowiek, przyjaciel wielu / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita. ? 1999, nr 176 (30 VII), s. A6 [Dot. Marzeny Górszczyk-Kęcik, współzałożycielki SKS we Wrocławiu]

2000
52. Jak powstawała ?Solidarność? / (DSF) // Dziennik Polski. ? 2000, nr 198 (25 VIII), s. 4 [Dot. broszury Jarosława Szarka: Krakowski sierpień ? narodziny ?Solidarności?]
53. ?Solidarność? Krakowa / (mk) // Gazeta Krakowska. ? 2000, nr 198 (25 VIII), s. 4 [Początki ruchu ?Solidarności? w Krakowie]
54. To, czym żyliśmy / Bogusław Sonik [W:] ?Solidarność? ? kruszenie muru : katalog wystawy, 8 listopada?13 grudnia 2000, Instytut Jana Pawła II, Kraków / pod red. Tomasza Gąsowskiego, Adama Rolińskiego i Wojciecha W. Wiśniewskiego. ? Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. ? S. 65?76

2001
55. Biesy : z Bronisławem Wildsteinem, b. działaczem krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności rozmawia Antoni Zambrowski / Bronisław Wildstein ; rozm. Antoni Zambrowski // Tygodnik Solidarność. ? 2001, nr 47, s. 3
56. List otwarty : w imieniu Studenckiego Komitetu Solidarności // Rzeczpospolita. ? 2001, nr 259 (13 IX), s. A2
57. Nie chcieli wiedzieć / Zbigniew Wassermann ; rozm. Witold Gadowski // Gazeta Polska. ? 2001, nr 46, s. 8
58. Pyjas i nie tylko // Tygodnik Powszechny. ? 2001, nr 28, s. 5 [Fragmenty pracy dyplomowej ?Rozpoznawanie i ograniczanie przez Służbę Bezpieczeństwa działalności Studenckiego Komitetu Solidarności na terenie Krakowa w latach 1976?1979? / plut. Ireneusz Krassowski]
59. Studenci kontra System : o krakowskim SKS-ie / Krzysztof Burnetko // Tygodnik Powszechny. ? 2001, nr 47, s. 8, 17
60. W SB nigdy nie było odwilży / Krzysztof Urbaniak ; rozm. Jarosław Szarek // Nowe Państwo. ? 2001, nr 31, s. 34?35
Zob. też poz. 319, 474

2002
61. Bunt w imperium fikcji : 25 lat temu powstał Studencki Komitet Solidarności / Józef Maria Ruszar // Rzeczpospolita. ? 2002, nr 115 (18 V), s. A11
62. Cena Wolności : SKS spotkanie po latach / Andrzej Stawiarski // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 110 (13 V), dod. Kraków, s. 4 ; tamże: list Jacka Kuronia.
63. Drażnili zwykłych ludzi : Studencki Komitet Solidarności : 25 lat temu i teraz / Roman Graczyk // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 109 (11?12 V), s. 11
64. 25 lat Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu / broszurę oprac. Szczepan Rudka. ? [Wrocław : s. n.], 2002. ? 22 s.
65. Gala w Imparcie : 25-lecie Studenckiego Komitetu Solidarności / ADO // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 292 (16 XII), dod. Wrocław, s. 6
66. Kombatanci słusznej sprawy / Bronisław Wildstein // Rzeczpospolita. ? 2002, nr 150 (29 VI), s. A7
67. Marsz trwa / Jacek Kuroń // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 110 (13 V), dod. Kraków, s. 4 [Dot. listu do członków SKS-u]
68. Marsz z trzymanką : jak bezpieka zmagała się z 1 maja / Adam Domagała // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 101 (30 V), dod. Wrocław, s. 8
69. Nie ten podpis / Seweryn Blumsztajn // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 109 (11 V), dod. Kraków, s. 2 [Dot. zaproszenia na obchody rocznicy śmierci Stanisława Pyjasa]
70. Pamięć nie umiera nigdy / Bronisław Wildstein ; rozm. Filip Musiał i Piotr Dardziński // Gość Niedzielny. ? 2002 (12 V)
71. Potrzebna biała księga : na marginesie rocznicy śmierci Pyjasa / Marek Żelazny // Nasz Dziennik. ? 2002, nr 107 (9 V)
72. Strzeliło dwadzieścia pięć lat : Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu / Adam Domagała // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 291 (14 XII), dod. Wrocław, s. 9
73. Teczki pełne nieprzyzwoitości / Bronisław Wildstein // Rzeczpospolita. ? 2002, nr 180 (3 VIII), s. A7
74. Truciciele z resortu / Jerzy Morawski // Rzeczpospolita. ? 2002, nr 182 (6 VIII), s. A7 [Dot. udziału funkcjonariuszy SB w warszawskiej pielgrzymce do Częstochowy w 1978 r., zachorowania po pielgrzymce, oskarżenie o zatrucie wniósł Bogusław Sonik]
75. Z czego będą nas rozliczać? : polemika wokół tekstu Romana Graczyka o SKS-ie / Jan Lityński // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 120 (24 V), s. 7 [Polem.: W odpowiedzi Janowi Lityńskiemu / Seweryn Blumsztajn // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 120 (24 V), s. 7]
Zob. też poz. 323, 330

2003
76. Jacek Kubiak / Małgorzata Wyszyńska // Gazeta Wyborcza.? 2003, nr 220 (20 IX), dod. Poznań, s. 24 [Dot. opozycjonisty należącego do SKS-u i KOR w Poznaniu]
77. Kalendarium wydawnictw i prasy podziemnej / Jan Strękowski, Małgorzata Zaremba // Rzeczpospolita. ? 2003, nr 127 (2 VI), dod. s. 3?8
78. Małopolska opozycja : rekomendacja / Wojciech Czuchnowski // Gazeta Wyborcza. ? 2003, nr 174 (28 VII), dod. Kraków, s. 2
79. Niezależne Zrzeszenie Studentów Wrocław 1981 / Szczepan Rudka. ? [Wrocław] : Wydawnictwo Nielegalne, 2003. ? 48 s.

2004
80. Karkosza będzie lustrowany / Jerzy Sadecki // Rzeczpospolita. ? 2004, nr 225 (29 X), s. A10
81. Konfident kontra dawni koledzy : po tekście o współpracy Henryka Karkoszy, wydawcy ?drugiego obegu? w latach osiemdziesiątych z SB / Henryk Karkosza // Rzeczpospolita. ? 2004, nr 195 (20 VIII), s. A4 [Polemika z Jerzym Morawskim, dot. H. Karkoszy]
82. Kto klękał przed papieżem / Ewa K. Czaczkowska // Rzeczpospolita. ? 2004, nr 129 (3 VI), s. A11 [Pierwsza wizyta Jana Pawła II a SB]
83. Monika szuka ratownika / Wojciech Czuchnowski // Gazeta Wyborcza. ? 2004, nr 197 (23 VIII), dod. Duży Format, s. 10?12 [Dot. H. Karkoszy i wydawnictw nielegalnych]
84. Na służbie w podziemiu / AKA // Rzeczpospolita. ? 2004, nr 177 (30 VII), s. A4 [Dot. Henryka Karkoszy, jego działalności w SKS i SB]
85. Nie byłem agentem / PAP, PW // Gazeta Wyborcza. ? 2004, nr 178 (31 VII?1 VIII), s. 5 [Dot. H. Karkoszy, szefa podziemnej Oficyny Literackiej]
86. Nie ma sprawców : w rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa i ?Czarnego marszu? / Jerzy Sadecki // Rzeczpospolita. ? 2004, nr 114 (17 V), s. A4
87. Nie zginąć pojedynczo : 27 lat temu powstał Studencki Komitet Solidarności / Jarosław Szarek // Dziennik Polski. ? 2004, nr 112 (14 V), s. 30, il.
88. Pamięć i jej wrogowie : Ketman, Monika, i inni / Bronisław Wildstein // Rzeczpospolita. ? 2004, nr 232 (2 X), s. A7
89. Sprawa Henryka K. / Bronisław Wildstein // Rzeczpospolita. ? 2004, nr 195 (20 VIII), s. A4
90. Wydawca i konfident / Jerzy Morawski // Rzeczpospolita. ? 2004, nr 185 (8 VIII), s. A1, A4 [Dot. H. Karkoszy, działacza krakowskiego SKS, współpracownika SB]. ? Polem. Rzeczpospolita. ? 2004, nr 191 (16 VIII), s. A8 ; Repolem. Co napisałem w reportażu ?Wydawca i konfident? // Rzeczpospolita. ? 2004
91. Zwerbować albo nastraszyć / Adam Zagajewski ; rozm. Henryk Głębocki // Rzeczpospolita. ? 2004, nr 202 (28 VII), s. A12

2005
92. Co z lustracją Karkoszy i Przewoźnika : po odmowie lustracji Szlajfera / ES // Gazeta Wyborcza. ? 2005, nr 270 (21 XI), s. 7
93. Czas zmierzyć się z historią / Jan Sobczyk ; rozm. Katarzyna Górowicz // Gazeta Wyborcza. ? 2005, nr 29 (04 II), dod. Wrocław, s. 4
94. Człowiek, który uwiódł Służbę Bezpieczeństwa / Grzegorz Majchrzak // Rzeczpospolita. ? 2005, nr 183 (6 VIII), dod. Plus Minus, s. 8?9 [Dot. Eligiusza Naszkowskiego i jego działalności w SKS i SB]
95. Ewa Kulik mówi: pif-paf! / Paweł Smoleński // Gazeta Wyborcza. ? 2005, nr 199 (27 VIII), dod. Wysokie Obcasy nr 34, s. 10?16 [W l. 1977?1980 rzeczniczka krakowskiego SKS, była też współorganizatorką wykładów UL]
96. Historia opolskiego NZS-u (1). Z dziejów opozycyjnego ruchu studenckiego na opolskich uczelniach / Mariusz Patelski // Gazeta Wyborcza. ? 2005, nr 131 (08 VI), dod. Opole, s. 5
97. Karkosza za miesiąc, Niezabitowska później : rozpocznie się proces szefa podziemnej Oficyny Literackiej / Jan Ordyński // Rzeczpospolita. ? 2005, nr 8 (11 I), s. A4 [Dot. H. Karkoszy, jego działalności w SKS i SB]
98. Kim był agent ?Monika? : zaczęła się lustracja Henryka Karkoszy ze Studenckiego Komitetu Solidarności / Jan Ordyński // Rzeczpospolita. ? 2005, nr 35 (11 II), s. A4
99. Lustracja i pogarda / Liliana Sonik // Rzeczpospolita. ? 2005, nr 86 (13 IV), s. A14 [Polem. z IPN / Andrzej Romanowski // Gazeta Wyborcza. ? 2004, nr 226]
100. Nie teraz / Czesław Bielecki // Rzeczpospolita. ? 2005, nr 118 (21 V), s. A6
101. Od SKS-u do NZS-u (lata 80-te) / Paweł Michniak [W:] Pamięci Stanisława Pyjasa : opozycja małopolska w latach 1976?1989 / [wstęp Bogumił Nowicki]. ? Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2005. ? S. 11?15
102. Oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności [W:] Pamięci Stanisława Pyjasa : opozycja małopolska w latach 1976?1989 / [wstęp Bogumił Nowicki]. ? Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2005. ? S. 9
103. Prawda solidarności, prawda bezpieki / Jan Lityński // Rzeczpospolita. ? 2005, nr 47 (25 II), s. A11 [Dot. m.in. Bronisława Wildsteina]
104. Solidarność Małopolska : kalendarium 1980?2005 / Adam Gliksman. ? Kraków : Zarząd Regionu Małopolska NSZZ ?Solidarność?, 2005. ? 680 s.
105. ?Solidarność? rodziła się w Krakowie : ludzie SKS w Sierpniu 1980 r. / Bogusław Sonik // Dziennik Polski. ? 2005, nr 202 (30 VIII), s. 10, il
106. Wojciech Pęgiel (1955?2005) / MOL // Gazeta Wyborcza. ? 2005, nr 13 (17 I), dod. Kraków, s. 2 [Dot. opozycjonisty z Krakowa, należał do SKS]
107. Wybrane aspekty powstania i działalności Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie / Marcin Orski [W:] Pamięci Stanisława Pyjasa : opozycja małopolska w latach 1976?1989 / [wstęp Bogumił Nowicki]. ? Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2005. ? S. 27?32
108. Zwalczał opozycję, teraz awansuje / Wojciech Cieśla // Rzeczpospolita. ? 2005, nr 215 (14 IX), s. A3 [Dot. Wiesława Nocunia, który występował przeciwko działaczom SKS]

2006
109. Historia mojego NZS / Andrzej Baworowski // Gazeta Wyborcza. ? 2006, nr 65 (17 III), dod. Wrocław, s. 7
110. Impresje z czasów studenckiej rewolucji / Adam Lipiński // Gazeta Wyborcza. ? 2006, nr 89 (14 IV), dod. Wrocław, s. 9 [Dot. SKS Wrocław]
111. Koledzy, to ja na was donosiłem / Jaromir Jankowski // Gazeta Wyborcza. ? 2006, nr 137, dod. Wrocław, s. 4
112. Lista obecności / Ewa Łosińska // Dziennik Polski. ? 2006, nr 116 (19 V), s. 20, il [Dot. działaczy SKS-u]
113. Młodzież w cieniu Pyjasa : tajny współpracownik Jankowski donosi / Antoni Macierewicz // Głos. ? 2006, nr 23/24, s. 10
114. Nic nie wstrzyma ruchu wałka / Zenon Pałka ; rozm. Beata Maciejewska // Gazeta Wyborcza. ? 2006, nr 228 (29 IX), dod. Wrocław, s. 4
115. Nowe rzeczy : ?Tygodnik Powszechny? i nie tylko wobec roku 1976 i 1977 / Andrzej Brzeziecki // Tygodnik Powszechny. ? 2006, nr 27, s. 12?13
116. Pieniacz czy geniusz? Bronisław Wildstein // Gala. ? 2006, (11 VI)
117. Służba bezpieczeństwa wobec studentów w Krakowie (1980?1981) / Henryk Głębocki [W:] Między sierpniem a grudniem : ?Solidarność? w Krakowie i Małopolsce w latach 1980-1981 / pod red. Tomasza Gąsowskiego ; przy współpr. Barbary Klich-Kluczewskiej i Janusza Mierzwy. ? Kraków : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego : Zarząd Regionu NSZZ ?Solidarność? Małopolska : Księgarnia Akademicka, 2006. ? S. 45?64
118. Wrocławski ślad KOR-u / Beata Maciejewska // Gazeta Wyborcza.? 2006, nr 223 (23 IX), dod. Wrocław, s. 5
Zob. też poz. 645

2007
119. Bibuła, konspira, głodówki, czyli jak powstawał SKS : święto wrocławskiego komitetu / Jarosław Kałucki // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 287 (8?9 XII), s. A7
120. Bunt w imperium // Dziennik Polski. ? 2007, nr 115 (23 V), dod. Kronika Krakowska, s. 2 [Program obchodów 30-lecia SKS]
121. Bunt w imperium fikcji, kłamstwa i zbrodni / Józef Maria Ruszar // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 116 (19?20 V), dod. s. 1
122. Bunt zamiast juwenaliów : członkowie Studenckiego Komitetu Solidarności spotkają się po latach w Krakowie / (EŁ) // Dziennik Polski. ? 2007, nr 105 (7 V), s. 1, 3
123. Buntownicy sprzed 30 lat : w 1977 założyli Studencki Komitet Solidarności / Marek Lubaś-Harny // Gazeta Krakowska. ? 2007, nr 103 (4 V), s. 1
124. Czarne juwenalia / Jarosław Szarek // Gazeta Krakowska. ? 2007, nr 115 (18 V), s. 4?5
125. Czarne Juwenalia / Jarosław Szarek // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 116 (19?20 V), dod. s. 3
126. Czarne juwenalia : opowieść o Studenckim Komitecie Solidarności / Jarosław Szarek. ? Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007. ? 214 s. [Rec.: Żeby nie ginąć pojedynczo / Jarosław Gowin // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 175 (28?29 VII), s. A15; [Recenzja] / Andrzej Kobus // Piotrkowskie Zeszyty Historyczne. ? T. 10 (2009), s. 236-239]
127. Dali Panu Bogu szansę : 30 lat temu, po zamordowaniu przez SB studenta UJ, Stanisława Pyjasa powstał Studencki Komitet Solidarności / Marek Lubaś-Harny // Gazeta Krakowska. ? 2007, nr 103 (4 V), s. 8?9
128. Działanie według ?biblii? bezpieki : ciąg dalszy sprawy TW ?Mietka? / Ewa Zając // Dziennik Polski. ? 2007, nr 131 (6 VI), s. 7
129. Esbek podejrzany o pobicie opozycjonisty / IRE // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 166 (18 VII), dod. Kraków, s. 4 [Dot. pobicia Macieja Gawlikowskiego i Pawła Witkowskiego, działaczy SKS, przez Edwarda W.]
130. Jak hartował się SKS / Beata Maciejewska // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 285 (6 XII), dod. Wrocław, s. 4?5
131. Krok ku niepodległości : Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977?1980 / Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz ; Instytut Pamięci Narodowej. ? Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. ? 152 s.
132. Kryptonim ?Wasale? : Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977?1980. ? Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2007. ? 517 s.
133. Krzyk wolności : 30 lat temu powstał Studencki Komitet Solidarności / Bogdan Gancarz // Gość Niedzielny. ? 2007, nr 20, dod. Gość Krakowski, s. IV?V, il.
134. Ktoś przecież musiał stanąć prosto : Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu : 1977?2007 / [koncepcja publ. i oprac. tekstów Tomasz Przedpełski ; red. Renata Otolińska, Tomasz Przedpełski]. ? Wrocław : Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych ?Nasze Miasto Wrocław?, 2007. ? 49 s.
135. Msza na Matysce / PAP // Dziennik Polski. ? 2007, nr 105 (7 V), s. 1, 3 [Dot. obchodów 30-lecia SKS w Krakowie]
136. Nim powstał Studencki Komitet Solidarności / Jarosław Szarek [W:] Przeciw czerwonej dyktaturze / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. tomu Teodor Gąsiorowski et al.]. ? Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2007. ? (Z Archiwów Bezpieki ? Nieznane Karty PRL ; t. 7.). ? S. 95?106
137. Określona epoka : Kraków lat siedemdziesiątych / Józef Maria Ruszar // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 116 (19?20 V), dod. s. 6?7
138. Pamiętniki Pyjasa na ekranie / Renata Radłowska // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 169 (21 VII), dod. Kraków, s. 2 [Film Wojciecha Szumowskiego ?Buntownicy? ? obraz o SKS-ie ? trafi we wrześniu do liceów w całej Polsce]
139. Ponura historia : naukowiec oskarżany o współpracę z SB oddał się do dyspozycji rektora UJ / Ewa Łosińska // Dziennik Polski. ? 2007, nr 118 (22 V), s. 1, 3
140. Pożytek z konfidenta / Robert Kaczmarek // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 40 (16 II), dod. Kraków, s. 10?11
141. Problem etyczny nie tylko ?Mietka? : odnajdują się kolejne ślady działalności tajnego współpracownika z UJ / EŁ // Dziennik Polski. ? 2007, nr 121 (25 V), dod. Kronika Krakowska, s. 1, 3
142. Program obchodów, Kraków 18?20 maja 2007 // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 116 (19?20 V), dod. s. 8
143. Proste marzenia ludzi wolnych : o Studenckim Komitecie Solidarności / Robert Kaczmarek // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 115 (18 V), dod. Kraków, s. 11, il.
144. Przypomnieć bohaterów / Mikołaj Radomski // Gazeta Wyborcza.? 2007, nr 250 (25 X), dod. Szczecin, s. 3 [Dot. SKS-u w Szczecinie]
145. Rzecznicy Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie 1977?1980 // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 116 (19?20 V), dod. s. 2
146. Sensacyjna, polityczna i miłosna historia Studenckiego Komitetu Solidarności / Renata Radłowska // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 115 (18 V), dod. Kraków, s. 2, il.
147. SKS ma trzydzieści lat / BM // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 287 (8 XII), dod. Wrocław, s. 3
148. SLD nie zamaże przeszłości ? mówi Donald Tusk : wyzwanie rzucone systemowi ? w Krakowie trwa świętowanie rocznicy ?buntu w imperium? / Donald Tusk ; rozm. Dorota Stec-Fus // Dziennik Polski. ? 2007, nr 116 (19 V), s. 3
149. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania ?Kaskader? / Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz. ? Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. ? 213 s. [Dot. inwigilacji Krzysztofa Grzelczyka, działacza SKS we Wrocławiu]
150. Stąd się wzięła Solidarność : wczoraj minęła 30. rocznica powstania SKS-u, pierwszej, niezależnej organizacji studenckiej / Henryk Głębocki // Dziennik. ? 2007, nr 113 (16 V), s. 26
151. Studenci z zasadami / Ewa Łososińska // Dziennik Polski. ? 2007, nr (11 V), s. 23
152. Studencki bunt ? 30 lat później : wystawa na Rynku Głównym / KUBA // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 105 (7 V), s. 2
153. Studencki Komitet Solidarności : bunt w imperium [dokument elektroniczny] / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. ? Kraków : Instytut Pamięci Narodowej, 2007
154. Studencki Komitet Solidarności : przed trzydziestu laty w kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie znaleziono zamordowanego Stanisława Pyjasa / oprac. IPN i Dziennik Polski // Dziennik Polski. ? 2007, nr 105 (7 V), dod. Kronika Krakowska, s. 6?7
155. Szkodliwy brak wątpliwości / Jan Lityński // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 131 (6 VI), s. 17 [Dot. SKS-u w Krakowie]
156. Szukali prawdy i wolności : w Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą Chylińskiego, Dzielskiego i Szpotańskiego : spotkanie po 30 latach / PAP // Dziennik Polski. ? 2007, nr 117 (21 V), s. 3
157. Trzydzieści lat temu założono w Krakowie Studencki Komitet Solidarności / Renata Radłowska // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 106 (8 V), dod. Kraków, s. 1, il.
158. Wrocławski SKS ? 30 lat później / Michał Kokot // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 288 (9 XII), dod. Wrocław, s. 4
159. Wyłowiliśmy muchę z zupy, żeby zupa była smaczniejsza : mogli wziąć inne słowa, ale w ?solidarności? było najwięcej sensu : wymyślili to w nocy w mieszkaniu przy Grodzkiej w Krakowie / Renata Radłowska // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 115 (18 V), dod. Kraków, s. 8?10
160. Zanim świat usłyszał o Wałęsie : Kraków : Pod Jaszczurami studenci historii zbierali relacje działaczy drugiego szeregu Studenckich Komitetów Solidarności / Włodzimierz Jurasz // Gazeta Krakowska. ? 2007, nr 117 (21 V), s. 6
161. Zbuntowani przed laty ?wasale? dziś rządzą Wrocławiem / Grzegorz Waligóra ; rozm. Beata Maciejewska // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 286 (7 XII), dod. Wrocław, s. 2?3[Dot. SKS-u we Wrocławiu]
162. Zupełnie nowe słowo : rozmowa z Jarosławem Szarkiem z krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, autorem książki ?Czarne juwenalia? / Jarosław Szarek ; rozm. Ewa Łosińska // Dziennik Polski. ? 2007, nr 116 (19 V), s. 3
163. Żywe lekcje historii z byłymi działaczami opozycji / Ewa Michalska // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 208 (6 IX), dod. Wrocław, s. 3 [Dot. SKS-u we Wrocławiu]
Zob. też poz. 358, 363, 399

2008
164. Buntownicy przed magistratem / Mikołaj Radomski // Gazeta Wyborcza. ? 2008, nr 238 (10 X), dod. Szczecin, s. 5 [Dot. wystawy ?Bunt w imperium. Studencki Komitet Solidarności?, przygotowanej przez krakowski oddział IPN, eksponowanej w Szczecinie]
165. Byliśmy studentami w latach 70. ubiegłego wieku : notes edukacyjny / [wybór i oprac. Paweł Miakota i Monika Stachura ; scen. lekcji Monika Stachura i Paweł Miakota]. ? [Warszawa : Ośrodek Karta, 2008]. ? 66 s.
166. Czarne juwenalia w Krakowie / j.s. // Rzeczpospolita. ? 2008, nr 18 (22 I), dod. s. 8
167. Działacze SKS odznaczeni // Dziennik Polski. ? 2008, nr 152 (1 VII), s. 7
168. Jawność była naszą bronią i wielką siłą : wczoraj krakowscy działacze SKS-u odebrali odznaczenia państwowe / Danuta Skóra ; rozm. Małgorzata Iskra // Gazeta Krakowska. ? 2008 (1 VII), s. 22
169. Krzyk wolności : 30 lat temu powstał Studencki Komitet Solidarności / Bogdan Gancarz // Gość Niedzielny. ? 2007, nr 20 (20 V), s. 4?5
170. Kto odznacza, kto czuje się obrażony, a kto kłamie… / Piotr Szwajcer // Gazeta Wyborcza. ? 2008, nr 157 (7 VII), s. 23
171. Lech Kaczyński odznacza i obraża / Paweł Wroński // Gazeta Wyborcza. ? 2008, nr 152 (1 VII), s. 1 [Dot. SKS-u, opozycji] SKS
172. Połączyła ich niezgoda na PRL / (KW) // Dziennik Polski. ? 2008, nr 151 (30 VI), s. 3 [M.in. z Małgorzatą Kotarbą rozm. Włodzimierz Knap]
173. Prezydent odznaczył działaczy SKS / Cezary Gmyz // Rzeczpospolita. ? 2008, nr 152 (1 VII), s. A4
174. 30 lat szczecińskiego SKS / AZ // Gazeta Wyborcza. ? 2008, nr 110 (12 V), dod. Szczecin, s. 3
175. Witajcie w krainie Judasza / Adam Szostkiewicz // Polityka. ? 2008, nr 27, s. 22?23
176. Z PRL do Polski : wspomnienia z niejednego podwórka (1976?1989) / Leszek Budrewicz. ? Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2008. ? 180 s.
177. Zaczęło się od Pyjasa / Edyta Krężołek // Gazeta Polska. ? 2008, nr 31, s. 28
Zob. też poz. 676

2009
178. Legendę KOR niszczą dawni współtowarzysze : w rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników / Jan Lityński // Dziennik Gazeta Prawna. ? 2009, nr 186, s. A14
179. Nie psujcie point naszych starych dowcipów/ Paweł Kasprzak // Gazeta Wyborcza. ? 2009, nr 8, dod. Wrocław, s. 6 [ Dot. organizacji SKS-u]
180. Nie robiliśmy polityki / Jan Lityński // Rzeczpospolita. ? 2009, nr 155 (4?5 VII), s. 28 [Dot. KOR-u]
181. ?Solidarność? wymyślono w Krakowie / KUBA // Gazeta Wyborcza. ? 2009, nr 112 (14 V), dod. Kraków, s. 4
182. Studencki Kraków lat 70 / PS // Dziennik Polski. ? 2009, nr 44 (21?22 II), dod. Pejzaż, s. D9
Zob. też poz. 684

2010
183. Alfabet opozycyjnej Warszawy : wyłącz system / Jerzy S. Majewski // Gazeta Wyborcza. ? 2010, nr 127 (2 VI), dod. Warszawa, s. 2
184. Drażniliśmy czerwonego kijkiem / Andrzej Mietkowski ; rozm. Robert Mazurek // Rzeczpospolita. ? 2010, nr 189 (14?15 VIII), dod. Plus Minus, s. P10?P11
185. Droga do ?Solidarności? : 1975?1980 / [koncepcja albumu Zbigniew Gluza ; wybór i oprac. Agnieszka Dębska]. ? Warszawa : Dom Spotkań z Historią : Fundacja Ośrodka Karta ; Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2010. ? Album przygotowany z okazji 30 rocznicy powstania ?Solidarności?. [M.in. SKS i UL]
186. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie 1980?1989 : obrazy / koncepcja, wybór i oprac. materiałów Joanna Dutka, Maciej Zakrzewski ; teksty wprowadzające do rozdz. Jarosław Szarek ; Instytut Pamięci Narodowej. ? Kraków : Instytut Pamięci Narodowej ? Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. ? 448 s.
187. Niezależne Zrzeszenie Studentów w latach 1980?1989 / Andrzej Anusz. ? Warszawa : Akces, 1991. ? 227 s.
188. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980?1990 : zarys działalności na tle dziejów lokalnego środowiska akademickiego / Mariusz Patelski. ? Opole : Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego, 2010. ? 352 s.
189. Od SKS do NZS : Niezależne Zrzeszenie Studentów we Wrocławiu. 1980?2010 / Jolanta i Krzysztof Popińscy. ? Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT ? Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Instytut Edukacji Społecznej, 2010. ? 513 s.
190. Pancerz Klicha / Katarzyna Borowska, Ewa Łosińska // Rzeczpospolita. ? 2010, nr 183 (7?8 VIII), dod. Plus Minus, s. P4
191. Piknik ?Wolni i Solidarni? przypomni Sierpień ?80 / (EP) // Dziennik Polski. ? 2010, nr 196 (23 VIII), s. A4
192. Pisarka na zakręcie / Joanna Siedlecka // Rzeczpospolita. ? 2010, nr 124 (28 V), dod. Plus Minus, s. [Dot. pisarki Krystyny Siesickiej i jej współpracy z SB w sprawie SKS-u]
193. Prasa Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie, w latach 1980?1989 / I. Patek. ? Kraków, 2010 [Praca magisterska napisana w Instytucie Nauk Politycznych UJ pod kierunkiem prof. Walerego Pisarka]
194. Samotni, zdeterminowani : Studenckie Komitety Solidarności ? ?prekursor? NZS / Kamil Dworaczek // Tygodnik Powszechny. ? 2010, nr 38, dod. 30 lat NZS, s. 2?3
195. Solidarni spotkają się w niedzielę po 30 latach / Bogusław Sonik ; rozm. Barbara Suchy // Gazeta Wyborcza. ? 2010, nr 199 (26 VIII), s. 3 [Dot. pikniku w Krakowie ?Wolni i solidarni. Spotkajmy się po 30 latach?]
196. Solidarni wczoraj i dziś / Błażej Strzelczyk // Gazeta Wyborcza. ? 2010, nr 202 (30 VIII), s. 3
197. Spotkajmy się po trzydziestu latach / Bogusław Sonik ; rozm. Ewa Piłat // Dziennik Polski. ? 2010, nr 196 (23 VIII), s. A4 [Dot. pikniku w Krakowie ?Wolni i solidarni. Spotkajmy się po 30 latach?]
198. Ślady zwycięstwa ?Solidarności?. ? (Cały ten zgiełk) / Liliana Sonik // Dziennik Polski. ? 2010, nr 196 (23 VIII), s. A16 [Dot. pikniku w Krakowie ?Wolni i solidarni. Spotkajmy się po 30 latach?]
199. 30-lecie ?S? w stylu lat 80. / (iga) // Gazeta Krakowska. ? 2010, nr 196 (30 VIII), s. 4
200. W stoczni i w areszcie / Bronisław Wildstein // Rzeczpospolita. ? 2010, nr 201 (28?29 VIII), dod. Sierpień 1980?2010, s. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 [Dot. m.in. SKS-u]
201. Zabójcy pamięci / Piotr Lisiewicz // Gazeta Polska. ? 2010, nr 13, s. 4
202. Zapraszamy do mięsnego (i do Służby Bezpieczeństwa) / Jadwiga Emilewicz ; rozm. Majka Lisińska-Kozioł // Dziennik Polski. ? 2010, nr 198 (25 VIII), s. A4
Zob. też poz. 687

2011
203. Analiza porównawcza SKS-ów / Kamil Dworaczek // Pamięć i Sprawiedliwość. ? 2011, nr 1
204. Buntownicy : polskie lata 70. i 80. / Anka Grupińska, Joanna Wawrzyniak. ? Warszawa : Świat Książki, 2011. ? 519 s. [Relacje Aleksandra Gleichgewichta, Krzysztofa Turkowskiego, Adama Lipińskiego, Danuty Stołeckiej] [Rec. Buntownicy PRL-u / Wojciech Orliński // Gazeta Wyborcza. ? 2011, nr 73 (29 III), s. 17]
205. Cena istnienia, sztuka przetrwania / Ewa Łosińska // Rzeczpospolita. ? 2011, nr 47 (26?27 II), dod. Plus Minus, s. P2?P3
206. Metoda Grossa budzi wątpliwości / Danuta Skóra ; rozm. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita. ? 2011, nr 33 (10 II), s. A11 [Wywiad z Danutą Skórą, członkinią SKS-u, współorganizatorką manifestacji po śmierci Stanisława Pyjasa, w sprawie wydania kontrowersyjnej książki Złote żniwa J. T. Grossa, w rozmowie nawiązanie do SKS-u i opozycji]
207. Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977?1980 / Kamil Dworaczek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. ? Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej ? Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. ? 234 s. [Rec. Studencka opozycja / Jan Olaszek // Pamięć.pl : biuletyn IPN. ? 2012, nr 8, s. 70]
208. Warto mieć wątpliwości / Piotr Zaremba // Rzeczpospolita. ? 2011, nr 95 (24?25 IV), s. P25?P27 [Dot. stosunku Tygodnika Powszechnego do działaczy krakowskiego SKS-u w latach 70.]
209. Zgodnie z art. 42 / Bogusław Sonik // Gazeta Wyborcza. ? 2011, nr 286 (9 XII), dod. Kraków, s. 8?9

2012
210. Dziecko, w co ty się bawisz? / Małgorzata Skowrońska // Gazeta Wyborcza. ? 2012, nr 127 (1 VI), dod. 35 lat SKS, s. 2?3
211. Honoris Gratia dla Studenckiego Komitetu Solidarności / Ewa Łosińska // Rzeczpospolita. ? 2012, (12 V) [Dot. SKS-u Kraków]
212. IPN : lekcja z Pyjasa / Małgorzata Skowrońska, Bogusław Sonik // Gazeta Wyborcza. ? 2012, nr 106 (8 V), dod. Kraków, s. 3
213. ?Niepodległy? ? opowieść o Januszu Krupskim / Edyta Borkowska // Rzeczpospolita. ? 2012, nr (4 XII), s. [Dot. działacza SKS-u w Lublinie]
214. Pierwsi solidarni / Bogusław Sonik ; rozm. Małgorzata Skowrońska // Gazeta Wyborcza. ? 2012, nr 127 (1 VI), dod. 35 lat SKS, s. 1?2
215. Pod Jaszczurami o fenomenie SKS-u / MSKA // Gazeta Wyborcza. ? 2012, nr 123 (28 V), dod. Kraków, s. 5
216. SB i studenci pod Buskiem / Janusz Kędracki // Gazeta Wyborcza. ? 2012, nr 141 (19 VI), dod. Kielce, s. 29
217. Studencki Komitet Solidarności 1977?1980 // Gazeta Wyborcza. ? 2012, nr 127 (01 VI), dod. 35 lat SKS, s. 1?4
218. Tam Sony, tutaj SKS / Andrzej Chwalba ; rozm. Małgorzata Skowrońska // Gazeta Wyborcza. ? 2012, nr 127 (1 VI), dod. 35 lat SKS, s. 3
219. Trzydzieści pięć lat później / Bronisław Wildstein // Uważam Rze. ? 2012, nr 20, s. 70?71
Zob. też poz. 715
Stanisław Pyjas

1977
220. Pogrzeb Stanisława Pyjasa // Kultura. ? 1977, nr 6, s. 140

1981
221. Jak zginął Stanisław Pyjas / A. Małachowski // Solidarność Jastrzębie. ? 1981, nr 6 (16 VI), s. 4?5
222. Sprawa Staszka / J. S. Łątka // Student. ? 1981, nr 11/12, s. 1, 11
223. Sprawa Staszka / J. Łątka. ? Kraków, 1981. ? [broszura]

1983
224. Od śmierci Pyjasa do przekształcenia się KOR-u w KSS ?KOR? [W:] Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej / Jan Józef Lipski. ? Londyn : Aneks, 1983. ? S. 124?169
Zob. też poz.. 533

1986
225. Żegnaj ?Studencie? / Marek Strzała // [W:] Rubikon ?81. ? Warszawa : Most ; Prawy Margines, 1986. ? S. 204

1990
226. Chłopak z chlebakiem na ramieniu / Elżbieta Borek. ? (Tajemnica śmierci Stanisława Pyjasa ; 1) // Dziennik Polski ? 1990, nr 192 (20 VIII), s. 1, 4
227. Koronny świadek utonął / Elżbieta Borek. ? (Tajemnica śmierci Stanisława Pyjasa ; 2) // Dziennik Polski ? 1990, nr 193 (21 VIII), s. 3
228. Prokuratura nie widzi związku / Elżbieta Borek. ? (Tajemnica śmierci Stanisława Pyjasa ; 3) // Dziennik Polski ? 1990, nr 194 (22 VIII), s. 3
229. Umorzyć śledztwo / Elżbieta Borek. ? (Tajemnica śmierci Stanisława Pyjasa ; 4) // Dziennik Polski ? 1990, nr 195 (23 VIII), s. 3
230. Niewygodny, zaszczuty / Elżbieta Borek. ? (Tajemnica śmierci Stanisława Pyjasa ; 5) // Dziennik Polski ? 1990, nr 196 (24 VIII), s. 5

1991
231. Czekam nie licząc dni : kto zabił Staszka Pyjasa / Wojciech Tochman // Gazeta Wyborcza. ? 1991, nr 52 (2 III), s. 10?11
232. ?Kto zabił Stanisława Pyjasa?? / Barbara Szacka // Gazeta Wyborcza. ? 1991, nr 71 (25 III), s. 11
233. Współudział w morderstwie Pyjasa / Bronisław Wildstein // Gazeta Wyborcza. ? 1991, nr 290 (13 XII), s. 11

1992
234. Ceniony specjalista? : wyjaśnić śmierć Stanisława Pyjasa / (p) // Czas Krakowski. ? 1992, nr 59 (24 III), s. 9
235. Do ministra sprawiedliwości prof. Zbigniewa Dyki // Gazeta Wyborcza. ? 1992, nr 192 (17 VIII), s. 12 [List otwarty działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności i uczestników ruchu demokratycznej opozycji w Krakowie w latach 1977?1980 w sprawie wyjaśnienia śmierci Stanisława Pyjasa]
236. Jak zginął Stanisław Pyjas? / Stanisław Pagacz // Więź. ? 1992, nr 10, s. 163?164
237. Kto wyjaśni śmierć Pyjasa? : długie macki Służby Bezpieczeństwa / Andrzej Patuła // Czas Krakowski. ? 1992, nr 78 (21 IV), s. 7
238. Mordercy są wśród nas / Bronisław Wildstein ; rozm. Andrzej Patuła // Czas Krakowski. ? 1992, nr 79 (22 IV), s. 5
239. Pojedynek : Marek versus Wildstein / Grażyna Lubińska // Tygodnik Powszechny. ? 1992, nr 17, s. 4
240. W sprawie śmierci studenta Pyjasa / Andrzej Cubała // Gazeta Wyborcza. ? 1992, nr 213 (10 IX), s. 12 [Odpowiedź rzecznika ministra sprawiedliwości w sprawie prowadzonego śledztwa]

1993
241. Wznowić śledztwo / (red) // Gazeta Wyborcza. ? 1993, nr 103 (5 V), s. 2 [Dot. wniosku o wznowienie śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa wystosowanego przez działaczy SKS-u]

1994
242. Aby nie straszył jak widmo / Jacek Salij // Tygodnik Solidarność. ? 1994, nr 21, s. 21 [Dot. kazania podczas mszy św. w rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa]
243. ?Brudna Sprawa? : 17 lat po śmierci Stanisława Pyjasa nie ma wątpliwości, że wypadek studenta był upozorowany / Andrzej Patuła // Czas Krakowski. ? 1994, nr 52 (3 III), s. 2
244. Czy film pozwoli wyświetlić prawdę? : tajemnica śmierci sprzed 17 lat / (HP) // Echo Krakowa. ? 1994, nr 124 (28 VI), s. 4
245. Czy Pyjasa zabił były bokser Wenclewicz? // Życie Warszawy. ? 1994, nr 90 (18 IV), s. 1
246. Czy Pyjasa zabił były bokser za 20 dolarów? / oprac. (laz) // Gazeta Krakowska. ? 1994, nr 91 (20 IV), s. 1
247. Lekcja cynizmu / Bronisław Wildstein ; rozm. Jan Strękowski // Tygodnik Solidarność. ? 1994, nr 10, s. 3
248. Milczenie agentów : śledztwo ?Życia Warszawy? w sprawie zabójstwa Pyjasa / oprac. (pst) // Gazeta Wyborcza. ? 1994, nr 91 (19 IV), s. 2
249. Minister nie ukrywa przestępców / Jerzy Zimowski ; rozm. Iwona Jurczenko // Prawo i Życie. ? 1994, nr 23, s. 9
250. MSW utrudnia śledztwo? : kto zabił Pyjasa / Helena Lazar // Gazeta Krakowska. ? 1994, nr 51 (2 III), s. 1, 3
251. Nie tylko o śmierci Stanisława : mecenas Andrzej Rozmarynowicz wyjaśnia / Andrzej Rozmarynowicz // Czas Krakowski. ? 1994, nr 40 (25 II), s. 11
252. Nowy ślad / Andrzej Rozmarynowicz ; rozm. Iwona Jurczenko // Prawo i Życie. ? 1994, nr 23, s. 1, 9
253. Okrzyki przeciw ministrowi / Stanisław Mancewicz, Katarzyna Kęsicka // Gazeta Wyborcza. ? 1994, nr 52 (3 III), s. 2, il. [Dot. wznowienia śledztwa w sprawie zabójstwa Stanisława Pyjasa]
254. Policyjne represje w sprawie Pyjasa : protestujący ukarani, mordercy bezkarni / Wojciech Czuchnowski // Czas Krakowski. ? 1994, nr 107 (13 V), s. 1, 2
255. 17 lat bez wyjaśnień / (PAP) // Gazeta Wyborcza. ? 1994, nr 106 (9 V), s. 2
256. Spadł, utonął, umarł : sprawa Stanisława Pyjasa ? tajemniczy łańcuch śmierci / Jerzy Morawski // Czas Krakowski. ? 1994, nr 93 (21 IV), s. 11
257. Sprawa Pyjasa / I. J. // Prawo i Życie. ? 1994, nr 23, s. 9
258. Tablica Pyjasowi / (md) // Gazeta Wyborcza. ? 1994, nr 151 (1 VII), s. 2
259. Ujawnić agentów! : 16 lat po śmierci Stanisława Pyjasa / Aleksandra Nowak, Elżbieta Borek // Dziennik Polski. ? 1994, nr 52 (3 III), s. 1, 4
260. Umorzono, wznowiono, umorzono : sprawa zabójstwa Stanisława Pyjasa / Marek Dębicki, Jerzy Jachowicz // Gazeta Wyborcza. ? 1994, nr 41 (18 II), s. 3

1995
261. Gra w Ketmana / Katarzyna Bielas // Gazeta Wyborcza. ? 1995, nr 166 (19 VII), s. 10 [Dot. filmu ?Gry uliczne? w reż. Krzysztofa Krauze]
262. Gry uliczne : sprawa zabójstwa Stanisława Pyjasa wciąż aktualna / Krzysztof Krauze ; rozm. Janusz Michalczak // Dziennik Polski. ? 1995, nr 168 (24 VII), s. 5 [Dot. filmu ?Gry uliczne? w reż. Krzysztofa Krauze]
263. I to niech wystarczy / Jerzy Pilch // Tygodnik Powszechny. ? 1995, nr 7, s. 16
264. Milczanowski zapowiada: Ujawnię agentów SB / Andrzej Milczanowski // Czas Krakowski. ? 1995, nr 254 (2 XI), s. 1, 2
265. Milczenie przed burzą : akta nadeszły : sprawa Stanisława Pyjasa / Ika // Gazeta Wyborcza. ? 1995, nr 279 (1 XII), dod. Gazeta w Krakowie, s. 3
266. Nie ma przebaczenia / Krzysztof Krauze, Dariusz Jabłoński ; not. Bogusława Pałczyńska // Echo Krakowa. ? 1995, nr 157 (11?13 VIII), s. 3 [Dot. filmu ?Gry uliczne? w reż. Krzysztofa Krauze]
267. Poznamy zabójcę Pyjasa : Milczanowski chce ujawnić wymiarowi sprawiedliwości akta agentów SB / Andrzej Milczanowski ; rozm. Łukasz Starzewski // Dziennik Polski. ? 1995, nr 253 (2 XI), s. 1, 4
268. Prokurator przesłucha agentów SB : po 18 latach pojawiła się szansa wykrycia morderców Stanisława Pyjasa / Wojciech Czuchnowski // Czas Krakowski. ? 1995, nr 254 (2 XI), s. 1
269. Sprawa Pyjasa : prokurator i akta / ika // Gazeta Wyborcza. ? 1995, nr 279 (1 XII), s. 2
270. Sprawy Pyjasa ciąg dalszy / A. Dorejko // Antena. ? 1995, nr 7
271. Śmierć wiecznie żywa / Anna Okołowska, Andrzej Okrasiński // Prawo i Życie. ? 1995, nr 30, s. 30 [Dot. filmu ?Gry uliczne? w reż. Krzysztofa Krauze]
272. Tajne mniej tajne / Anna Kwiatkowska // Prawo i Życie. ? 1995, nr 45, s. 9
273. Wciąż zgłaszają się esbecy z ciekawymi informacjami : z Krzysztofem Urbaniakiem, krakowskim prokuratorem, który prowadził postępowanie w sprawie wyjaśnienia tajemniczej śmierci Stanisława Pyjasa / Krzysztof Urbaniak ; rozm. Marek Kęskrawiec // Czas Krakowski. ? 1995, nr 29 (3 II), s. 16
274. Zabili go nasi ludzie / rozm. Jerzy Morawski // Czas Krakowski. ? 1995, nr 26 (31 I), s. 3, 13 [Zapis rozmowy z filmu dokumentalnego ?Kontrwywiad?. Uczestnikiem rozmowy jest oficer SB]

1996
275. Agenci mogą mówić : szukanie zabójców Pyjasa / Grażyna Lubińska // Gazeta Wyborcza. ? 1996, nr 191 (17 VIII), s. 3
276. Gry filmowe / Jacek Szczerba // Gazeta Wyborcza. ? 1996, nr 122 (27 V), s. 11 [Dot. filmu ?Gry uliczne? w reż. Krzysztofa Krauze]
277. Kto zabił Pyjasa? : czy tym razem padnie odpowiedź na pytanie / (mas, Pab) // Gazeta Krakowska. ? 1996, nr 108 (9 V), s. 2
278. Nowi świadkowie w sprawie Pyjasa : przerwali milczenie po 19 latach / (mik) // Gazeta Krakowska. ? 1996, nr 23 (27?28 I), s. 2
279. Początek końca : od grudnia 1970 do wyboru Jana Pawła II / Waldemar Kuczyński // Rzeczpospolita. ? 1996, nr 132 (8 VI), dod. Plus Minus, s. 1?4
280. Szczurowsko, czyli jak mieszkałem ze Staszkiem Pyjasem / Artur Szczęsny // Czas Krakowski. ? 1996, nr 31 (4 VIII), s. 8
281. Śledztwo po 19 latach : sprawa śmierci Pyjasa / Monika Piątkowska // Gazeta Wyborcza. ? 1996, nr 107 (5 V), s. 5
282. Świadek / Piotr Wróbel // Czas Krakowski. ? 1996, nr 17 (28 IV), s. 26
283. Trzy wersje : 19 lat po śmierci Stanisława Pyjasa : rozmowa z prokuratorem Krzysztofem Urbaniakiem z Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie / Krzysztof Urbaniak ; rozm. Grażyna Starzak // Dziennik Polski. ? 1996, nr 115 (17 V), s. 1, 4

1997
284. Bezsilni wobec zła / Małgorzata Wosion // Gazeta Wyborcza. ? 1997, nr 105 (7 V), dod. Gazeta w Krakowie, s. 4
285. Jego śmierć ? ostrzeżeniem / (G) // Dziennik Polski. ? 1997, nr 106 (8 V), s. 3
286. Między pawlaczem a podziemnym miastem / Piotr Lipiński // Gazeta Wyborcza. ? 1997, nr 108 (10?11 V), s. 8?10
287. Nie godziliśmy się na kłamstwo! / Bogusław Sonik ; rozm. (adm) // Echo Krakowa. ? 1997, nr 48 (2?8 V), s. 10
288. Podejrzany oficer SB : zarzuty w sprawie śmierci Pyjasa / Maciej Kuciel // Gazeta Wyborcza. ? 1997, nr 250 (25 X), s. 4
289. Prokurator na tropie morderców : dla dobra służby / Grażyna Starzak // Dziennik Polski. ? 1997, nr 250 (25?26 X)
290. Ślepa ulica / Małgorzata Wosion // Gazeta Wyborcza. ? 1997, nr 105 (7 V), dod. Kraków, s. 4
291. Zabójstwo zaplanowane? // Dziennik Polski. ? 1997, nr 105 (7 V), s. 3

1998
292. Mordercy zostawiają ślad : śmierć Stanisława Pyjasa / Witold Gadowski // Gazeta Polska. ? 1998, nr 46 (18 XI), s. 12?13
293. Podejrzewani funkcjonariusze : śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa / Maciej Kuciel // Gazeta Wyborcza. ? 1998, nr 80 (4?5 IV) dod. Gazeta w Krakowie, s. 3
294. Śledztwo od początku / Krzysztof Duliński // Prawo i Życie. ? 1998, nr 1, s. 7?9
295. Trzy ogony / Grażyna Starzak // Dziennik Polski. ? 1998, nr 261 (6 XI), s. 29
296. Utrudniali śledztwo : sprawa Stanisława Pyjasa / Maciej Kuciel // Gazeta Wyborcza. ? 1998, nr 81 (6 IV), s. 3
297. Utrudniali śledztwo na rozkaz : sprawy Pyjasa ciąg dalszy / PAP, mw // Gazeta Wyborcza. ? 1998, nr 235 (7 X), s. 7

1999
298. Firma / Jarosław Knap, Maciej Łuczak // Wprost. ? 1999, nr 23, s. 42?44 [Dot. śledztwa w sprawie zabójstwa Pyjasa]
299. Kto zabił Staszka Pyjasa? : wielka esbecka prowokacja / Wojciech Kopeć // Gazeta Krakowska. ? 1999, nr 106 (8?9 V), s. 11
300. Morderców było kilku : sprawa zabójstwa Stanisława Pyjasa ? rezultaty śledztwa naszego reportera / Witold Gadowski // Gazeta Polska. ? 1999, nr 29 (21 VII), s. 3

2000
301. Jawny świadek : sprawa zabójstwa Pyjasa : zeznawał Zbigniew Fijak / SID // Gazeta Wyborcza. ? 2000, nr 223 (23 IX), s. 3
302. Nacisków wtedy nie było : zabójstwo Pyjasa : zeznawali byli prokuratorzy / SID // Gazeta Wyborcza. ? 2000, nr 229 (30 IX), s. 3
303. Proces bez tajemnic : sprawa Pyjasa : list Bogusława Sonika do ministra sprawiedliwości / Jarosław Sidorowicz // Gazeta Wyborcza. ? 2000, nr 178 (1 VIII), dod. Kraków, s. 3
304. Proces z dokumentów / Jerzy Morawski // Rzeczpospolita. ? 2000, nr 148 (27 VI), s. A3
305. Stanisław Pyjas / Bronisław Wildstein // [W:] ?Solidarność? : kruszenie muru : katalog wystawy, 8 listopada?13 grudnia 2000, Instytut Jana Pawła II, Kraków / pod red. Tomasza Gąsowskiego, Adama Rolińskiego i Wojciecha W. Wiśniewskiego ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Biuro Festiwalowe Kraków 2000. ? Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. ? S. 55?64.
306. Studenci ?81 / Roman Kowalczyk. ? Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2000
307. Tajemnica za drzwiami : z sądu : proces w sprawie śmierci Pyjasa / SID // Gazeta Wyborcza. ? 2000, nr 164 (15 VII), dod. Kraków, s. 1
308. Tajemnica zbrodni / Marek Kossakowski // Gazeta Wyborcza. ? 2000, nr 206 (4 IX), s. 2

2001
309. Czy ktoś przebije ten mur? : sprawa Stanisława Pyjasa / wstęp i oprac. Florian Pyjas, Adam Roliński, Jarosław Szarek ; wspomnienie o przyjacielu Bronisław Wildstein. ? Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Biuro Festiwalowe Kraków 2000, 2001 [Rec. Sprawa Stanisława Pyjasa : Ketman, Zbyszek i inni / Henryk Głębocki // Arcana. ? 2001, nr 6, s. 65?71; [Recenzja] / Marek Lasota // Gość Niedzielny. ? 2002, nr 19 (12 V), s. 11; [Recenzja] / Piotr Legutko // Nowe Państwo. ? 2001, nr 40, s. 35; Hipotez jest wiele / IRE // Gazeta Wyborcza. ? 2001, nr 209 (7 IX), dod. Kraków, s. 2]
310. Długi cień bezpieki : do dziś nie wiemy, kto kierował zabójstwem krakowskiego studenta Stanisława Pyjasa / Witold Gadowski // Gazeta Polska. ? 2001, nr 46 (14 XI), s. 6, 8
311. Esbecy ukarani : zdaniem sądu, utrudniali śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa // Dziennik Polski. ? 2001, nr 157 (7 VII), s. 1, 5
312. Jak zginął Pyjas : fałszywe tropy w sprawie śmierci studenta / woko // Gazeta Krakowska. ? 2001, nr 154 (4 VII), s. 4
313. Kto pamięta? : 24. rocznica śmierci Pyjasa / CR // Gazeta Wyborcza. ? 2001, nr 106 (8 V), s. 2
314. Kto przebije ten mur ? : sprawa Stanisława Pyjasa ? książka o tragedii / (mk) // Gazeta Krakowska. ? 2001, nr 209 (7 IX), s. 5
315. Nie chcieli wiedzieć / Zbigniew Wassermann ; rozm. Witold Gadowski // Gazeta Polska. ? 2001, nr 46, s. 8
316. Nie surowe, lecz nieuchronne : w procesie o utrudnianie śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa prokurator zażądał kar po 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat / Anna Nalewajk, Grzegorz Osiecki // Dziennik Polski. ? 2001, nr 154 (4 VII), s. 1, 5
317. Prokurator pomylił wnioski końcowe : utrudnianie śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa / Maciej Kuciel // Rzeczpospolita. ? 2001, nr 154 (4 VII), dod. Prawo co dnia, s. 1
318. Skazani za matactwa : wyrok w związku ze śledztwem w sprawie śmierci Pyjasa / Jarosław Sidorowicz // Gazeta Wyborcza. ? 2001, nr 157 (7 VII), s. 4
319. W imieniu Studenckiego Komitetu Solidarności : list otwarty / Bogusław Bek, Ewa Kulik-Bielińska, Iwona Galińska-Wildstein, Stanisław Huskowski, Grzegorz Małkiewicz, Andrzej Mietkowski, Renata Otolińska, Ziemowit Pochitonow, Anna Podgórczyk-Bernhardt, Józef Ruszar, Wojciech Sikora, Zbigniew Skóra, Bogusław Sonik, Danuta Sotwin-Skóra, Danuta Stołecka, Joanna Szlachta-Turkowska, Anna Szwed, Krzysztof Turkowski, Bronisław Wildstein // Rzeczpospolita. ? 2001, nr 259 (6 XI), s. A2
320. W zawieszeniu : sprawa Stanisława Pyjasa / Jerzy Morawski // Rzeczpospolita. ? 2001, nr 163 (14?15 VIII), s. A5
321. Winni! : kara za matactwo / (woko) // Gazeta Krakowska. ? 2001, nr 157 (7?8 VII), s. 1
322. Za matactwo : z sądu : finał procesu w sprawie Pyjasa / SID // Gazeta Wyborcza. ? 2001, nr 157 (7 VII), s. 3
323. Zacierali ślady : po dwa lata więzienia w zawieszeniu za utrudnianie śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa / Maciej Kuciel // Rzeczpospolita. ? 2001, nr 162 (7?8 VII) dod. Prawo co dnia, s. 1

2002
324. Agenci biegli z tyłu : 25 lat temu zginął Stanisław Pyjas / Maciej Kwaśniewski // Gazeta Krakowska. ? 2002, nr 109 (11?12 V), s. 9
325. 25. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa i 25-lecie powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. ? Kraków : Stowarzyszenie Maj 77, 2002. ? 53 s.
326. Esbeckie matactwa : sąd okręgowy odrzucił apelację w sprawie Pyjasa / SID // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 22 (26 I), dod. Kraków, s. 4
327. Między bohaterstwem a przyzwoitością : w 25. rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa / (m.k.) // Gazeta Krakowska. ? 2002, nr 110 (13 V), s. 5
328. Nie wszyscy byli odwróceni : UJ w cieniu historii : rozmowa z prof. Ryszardem Terleckim / Ryszard Terlecki ; rozm. Maciej Kwaśniewski // Gazeta Krakowska. ? 2002, nr 114 (17 V), dod. Magazyn Piątek, s. 2
329. Pamiętamy o Pyjasie / STAW // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 105 (7 V), s. 2
330. Powinność pamięci : w 25-lecie śmierci Stanisława Pyjasa i powstania SKS / J. Sad // Rzeczpospolita. ? 2002, nr 110 (13 V), s. A4
331. Stanisław Pyjas : wspomnienie / Bogusław Sonik // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 107 (9 V), dod. Kraków, s. 9
332. Śledztwo po latach / Bogusław Sonik // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 66 (19 III), dod. Kraków, s. 4
333. Utrzymana kara za esbeckie matactwa : sprawy zabójstwa Pyjasa cd. / SID // Gazeta Wyborcza. ? 2002, nr 22 (26 I), s. 5
334. Wołanie o sprawiedliwość : 25. rocznica śmierci Stanisław Pyjasa / (majer) // Dziennik Polski. ? 2002, nr 106 (8 V), dod. Kronika Krakowska, s. 4
335. Zabójstwo studenta : 25. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa / Bronisław Wildstein // Rzeczpospolita. ? 2002, nr 105 (7 V), s. A2

2003
336. Co jeszcze jest w tych teczkach : Leon Kieres, prezes IPN, Pod Jaszczurami / Leon Kieres ; rozm. (par) // Polityka. ? 2003, nr 23 (7 VI), s. 101
337. Pętla bezpieki : ostatni rok Stanisława Pyjasa / Ewa Goleń // Dziennik Polski. ? 2003, nr 107 (9 V), s. 32

2004
338. Matactwo o krok od przedawnienia : sprawa zabójstwa Pyjasa / Anita Gargas // Gazeta Polska. ? 2004, nr 21 (26 V), s. 6
339. Spór o sprawę Pyjasa / Kęs // Gazeta Wyborcza. ? 2004, nr 51 (2 III), s. 3
340. Za blisko przedawnienia : rozmowa z prokuratorem Krzysztofem Urbaniakiem / Krzysztof Urbaniak ; rozm. SID // Gazeta Wyborcza. ? 2004, nr 127 (1 VI), dod. Kraków, s. 5

2005
341. IPN zajmie się generałem : sprawa matactw po śmierci studenta Pyjasa / WRÓB // Gazeta Wyborcza. ? 2005 (28 I), s. 8
342. Kurhan pamięci : by nie zapomniano ofiary Pyjasa i Pietraszki / PAP // Dziennik Polski. ? 2005, nr 265 (14 XI), s. 3
343. Matactwa bez przedawnienia : 27 lat po śmierci krakowskiego studenta Stanisława Pyjasa / WRÓB // Gazeta Wyborcza. ? 2005, nr 17 (21 I), s. 6
344. Niepokorny człowiek : pamięci Staszka Pyjasa / (WT) // Dziennik Polski. ? 2005, nr 107 (9 V), dod. Kronika Krakowska, s. 2
345. Stanisław Pyjas : pytania bez odpowiedzi / Piotr Wiszniewski [W:] Pamięci Stanisława Pyjasa : opozycja małopolska w latach 1976?1989 / wstęp Bogumił Nowicki. ? Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2005. ? S. 41?43
346. Stanisław Pyjas w zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa / Ewa Zając [W:] Pamięci Stanisława Pyjasa : opozycja małopolska w latach 1976?1989 / wstęp Bogumił Nowicki. ? Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2005. ? S. 33?40

2006
347. Fiński film o Pyjasie / Piotr Lipiński // Gazeta Wyborcza. ? 2006, nr 284 (6 XII), s. 12
348. Młodzież w cieniu Pyjasa : tajny współpracownik Jankowski donosi / Antoni Macierewicz // Głos : Tygodnik Katolicko-Narodowy. ? 2006, nr 23/24 (10?17 VI), s. 10

2007
349. Był to samochód ?Nysa? : zapomniany dokument w sprawie zabójstwa Stanisława Pyjasa : fałszywka, fantazja, ziarno prawdy? / Patrycja Bukalska, Michał Olszewski // Tygodnik Powszechny. ? 2007, nr 19, s. 8
350. Co to jest prawda? ? według mecenasa Jana Widackiego / Henryk Głębocki, Jarosław Szarek // Dziennik Polski. ? 2007, nr 156 (6 VII), s. 20
351. Element układanki : prokurator zna nazwisko świadka, który widział podrzucenie ciała zabitego Stanisława Pyjasa / Ewa Łosińska // Dziennik Polski. ? 2007, nr 166 (28 VII), s. 3
352. Jak zamordowano Pyjasa / Henryk Głębocki [W:] Przeciw czerwonej dyktaturze / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. tomu Teodor Gąsiorowski et al.]. ? Kraków : Instytut Pamięci Narodowej ? Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Ośrodek Myśli Politycznej, 2007. ? S. 107?111
353. Jak zamordowano Pyjasa : 30 lat po śmierci krakowskiego studenta można zrekonstruować możliwy przebieg zdarzeń / Henryk Głębocki // Dziennik. ? 2007, nr 106 (8 V), s. 24?25
354. Jak zginął Staszek Pyjas / Jerzy Sadecki // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 106 (8 V), s. A4
355. Nie dokończył żadnej ze swoich rzeczy… / Jarosław Szarek // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 116 (19?20 V), s. 4?5
356. Nieśli go do bramy? : co napisał nieznany świadek w sprawie śmierci Pyjasa? // Dziennik Polski. ? 2007, nr 106 (8 V), s. 5
357. Nieznana relacja o śmierci Pyjasa / SID, W, RR, // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 106 (8 V), dod. Kraków, s. 8
358. Nim powstał Studencki Komitet Solidarności / Jarosław Szarek [W:] Przeciw czerwonej dyktaturze / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. tomu Teodor Gąsiorowski et al.]. ? Kraków : Instytut Pamięci Narodowej ? Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Ośrodek Myśli Politycznej, 2007. ? S. 95?106 [Dot. Stanisława Pyjasa]
359. Nowe śledztwo w sprawie śmierci Pyjasa? / SID // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 163, dod. Kraków, s. 5
360. Nowe śledztwo? : w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa / Dorota Stec-Fus // Dziennik Polski. ? 2007, nr 107 (9 V), s. 3
361. Pamięci Pyjasa i Pietraszki // Gazeta Krakowska. ? 2007, nr 105 (7 V), s. 5
362. Przepraszam za Pyjasa : mówi dr Alojzy Modrzyniec, nadzorujący Gwardię Juwenaliową w 1977 roku / Alojzy Morzyniec ; rozm. Dorota Stec-Fus // Dziennik Polski. ? 2007, nr 109 (11 V), s. 19
363. SKS uczcił pamięć Stanisława Pyjasa : odsłonięcie tablicy na UJ / RR // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 116 (19?20 V), dod. Kraków, s. 2
364. Sprawa Pyjasa: Nowe śledztwo? : rozmowa z Krzysztofem Urbaniakiem, zastępcą prokuratora okręgowego w Krakowie / Krzysztof Urbaniak ; rozm. Ewa Łosińska // Dziennik Polski. ? 2007, nr 162 (13 VII), s. 9
365. Tablica Staszka Pyjasa / j. sad. // Rzeczpospolita. ? 2007, nr 116 (19?20 V), s. A4
366. Uczcili pamięć Pyjasa i Pietraszki / FE // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 105 (7 V), s. 8
367. Uwikłany przez lata : naukowiec był wykorzystywany przez SB nie tylko do sprawy Pyjasa / Ewa Łosińska // Dziennik Polski. ? 2007, nr 119 (23 V), s. 4 [Dot. TW ?Mietka? ? Jana Reszczyńskiego]
368. Wtedy dowiedziałam się co to jest jaspis / Stanisława Pyjas ; rozm. Anna Zielińska // Gazeta Krakowska. ? 2007 nr 117 (21 V), s. 2
369. Żywiecczyzna pamięta o zabitych / Ewa Furtak // Gazeta Wyborcza. ? 2007, nr 105 (7 V), dod. Katowice, s. 3

2008
370. Archiwum X : sprawa Pyjasa / IRE // Gazeta Wyborcza. ? 2008, nr 68 (20 III), s. 3
371. Buntownicy [Film] / scen. i reż. Wojciech Szumowski ; prod. Stowarzyszenie Maj77. ? [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. ? dysk optyczny (33 min) [Dodatek do czasopisma Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 7 (2008). Oryginalny film wyprodukowano w 2007 r.]
372. Chcę zeznawać ? mówi ?GK? kolega Pyjasa : milczał 30 lat, teraz chce to naprawić / Marta Paluch // Polska Gazeta Krakowska. ? 2008, nr 205 (21 X), s. 7
373. Ciąg dalszy nastąpi : film o przyjaciołach i zdrajcach Stanisława Pyjasa / Ewa Łosińska // Dziennik Polski. ? 2008, nr 108 (9 V), s. 5
374. Co zezna Maleszka o śmierci Pyjasa : byłego donosiciela ?Ketmana? przesłucha krakowski IPN / Marta Paluch // Polska Gazeta Krakowska. ? 2008, nr 148 (26 VI), s. 1
375. Dlaczego zginął Pyjas? : w filmie TVN pada sugestia, że Lesław Maleszka był uwikłany w śmieć swojego przyjaciela / Anna Nalewajk, Grzegorz Osiecki // Dziennik. ? 2008, nr 146, s. 1 [Dot. filmu Ewy Stankiewicz i Anny Ferens ?Trzech kumpli?]
376. Film o Maleszce, Pyjasie i Wildsteinie / Marta Paluch // Polska Gazeta Krakowska. ? 2008, nr 106 (7 V), s. 11 [Dot. filmu Ewy Stankiewicz i Anny Ferens ?Trzech kumpli?]
377. Film o śmierci, zdradzie i nieodkupionych winach / Bronisław Wildstein // Rzeczpospolita. ? 2008, nr 147 (25 VI), s. A18?A19 [Dot. filmu Ewy Stankiewicz i Anny Ferens ?Trzech kumpli?]
378. Film pomoże w wyjaśnieniu zabójstwa Pyjasa / Jerzy Sadecki // Rzeczpospolita. ? 2008, nr 148 (26 VI), s. A5 [Dot. wykorzystania materiałów zgromadzonych do filmu ?Trzech Kumpli? w śledztwie IPN]
379. Historia trzech przyjaciół : rocznica śmierci Stanisława Pyjasa / Jerzy Sadecki // Rzeczpospolita. ? 2008, nr 107 (8 V), s. A8 [Dot. filmu Ewy Stankiewicz i Anny Ferens ?Trzech kumpli?]
380. Jak powstał film ?Trzech kumpli? / Cezary Gmyz // Rzeczpospolita. ? 2008, nr 149 (27 VI), s. A6
381. Kierownik z przeszłością : czy były esbek, który inwigilował Stanisława Pyjasa,